Sanacija rezervoara Zmajevac II – Implementacija projekta „Vodosnabdijevanje i odvodnja otpadnih voda Bosna i Hercegovina II – komponenta Zenica“

U okviru  projekta  „Vodosnabdijevanje i odvodnja  otpadnih voda Bosna  i Hercegovina II“ – Sanacija  rezervoara, vodozahvata i pumpnih stanica započela je  sanacija  rezervoara Zmajevac II.

Rezervoar Zmajevac II je  izgrađen 1980. godine, a služi za akumulaciju vode  sa izvorišta Kruščica, odakle  se distribuira  dalje  u sistem  do krajnjih potrošača.

Zapremina ovog rezervoara je 2×10.000 m³, što znači da se radi o impozantnom i najvažnijem objektu za vodosnabdijevanje grada Zenice.

Uređenje objekta rezervoara Zmajevac II obuhvata radove na popravci i malterisanju unutrašnjih zidova i plafona vodnih komora radi zaštite konstrukcije i produženja vijeka trajanje.

U okviru tih radova izvršene su sve potrebne pripreme te su aktivnosti trenutno usmjerene na pripremu plafona iznad lijeve vodne komore ukupne površine 1.660 m² za nanošenje sanacijskog maltera, tj. cementne površinske obloge u reljefnom obliku koja omogućava lakše okapljavanje plafona, a koja je primjenjiva u oblasti vode za piće, odnosno u objektima koji dolaze u kontakt sa pitkom vodom.

Radovi na pripremi plafona podrazumijevaju pjeskarenje abrazivom pod visokim pritiskom radi aktiviranja površina, uklanjanje dijelova oštećenog betona i pripremu vidljivih korodiranih armaturnih šipki do stepena čistoće Sa 2,5, te nanošenje antikorozivne zaštite kako bi se spriječila ponovna pojava korozije.

S obzirom da se radi o zatvorenom prostoru velike površine, najveći problem je velika količina prašine koja se javlja prilikom izvođenja radova, te su poduzete sve mjere zaštite i obezbjeđenja zdravstvene sigurnosti angažovanih radnika.

Radi osiguranja  kontinuiteta vodosnabdijevanja objekat rezervoara je u funkciji za vrijeme  trajanje sanacije  zbog čega  se osigurava izolaciona zaštita funkcionalne vodne komore,  a radovi  provode u etapama.

Izvođač radova  koji je  izabran na  međunarodnom tenderu  je  kompanija Hering d.o.o. Široki Brijeg. Radovi se izvode  po FIDIC pravilima.

Implementacija  projekta „Vodosnabdijevanje i odvodnja  otpadnih voda Bosna  i Hercegovina II“ se finansira  kreditnim i grant  sredstvima KfW i SECO u ukupnom iznosu 21,5 miliona KM. Cilj projekta je unapređenje sistema vodosnabdijevanja kroz rekonstrukciju i zamjenu dotrajalih cjevovoda, rekonstrukciju vodnih objekata i jačanja  kapaciteta JP „ViK“ d.o.o. Zenica. Krajnji rezultat  projekta će  biti moderan i pouzdan sistem koji će  osigurati stabilno vodosnabdijevanja  i odvodnju.

 

Kategorije