JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos na neodređeno i određeno vrijeme u JP „ViK“ d.o.o. Zenica uz uslov probnog rada u trajanju od tri (3) mjeseca

 JAVNO PREDUZEĆE «VODOVOD I KANALIZACIJA» D.O.O.
                                Z E N I C A

Na osnovu Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine ZE-DO kantona“, broj: 8/19), a u skladu sa Odlukom o potrebi prijema radnika u radni odnos na upražnjena radna mjesta u JP“ViK“ d.o.o. Zenica, uz uslov probnog rada od tri mjeseca broj:105-920/20MJ od 23.01.2020.godine, te u skladu sa Saglasnosti Gradonačelnika Grada Zenica za prijem u radni odnos, broj: 02-45-1703/20 od 29.01.2020. godine, direktor Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica, raspisuje

JAVNI  OGLAS
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno i određeno vrijeme u JP „ViK“ d.o.o. Zenica uz uslov probnog rada u trajanju od tri (3) mjeseca

I

JP „ViK“ d.o.o. Zenica raspisuje javni oglas za prijem radnika u radni odnos na neodređeno i određeno vrijeme uz uslov probnog rada u trajanju od 3 (tri) mjeseca, na sljedeća radna mjesta, i to:

na neodređeno vrijeme
1. “II Električar”, u Službi operative…………….……………….……………………..….1 izvršilac;
2. „Pomoćni očitač“ u Sektoru „Zajednički poslovi“………………………………….. 2 izvršioca;

– na određeno vrijeme do povratka radnica sa porodiljskog odsustva, a najduže 2 (dvije) godine
3. „Čistačica“ u Sektoru „Zajednički poslovi“………………………………………………1 izvršilac;

II

Opisi poslova iz člana 1. Javnog oglasa, glase, i to:

1. “II Električar”: Obavlja manje složene poslove popravke i održavanja svih elektro instalacija; popravlja i održava manje složenu elektroniku na mašinama, mjerne instrumente, automatiku i elektroniku u PS; prati rad mHE Čajdraš, putem telemetrije i vrši intervencije na opremi koje su u njegovom domenu; prati i učestvuje u realizaciji svih servisa na mHe Čajdraš; vrši ugradnju novih elektro instalacija i opreme u starim i novim vodovodnim objektima; pomaže pri utovaru i istovaru materijala i opreme u radionici i na terenu; obavještava neposrednog rukovodioca o svim nepravilnostima; vodi arhivu dokumentacije iz domena rada svog radnog mjesta u skladu sa važećim procedurama; primjenjuje mjere zaštite na radu i PPZ; sarađuje i učestvuje u radu komisija u koje je imenovan po posebnom rješenju; odaziva se na poziv predpostavljenog rukovodioca i izvan radnog vremena u slučaju hitnih intervencija; obavlja i druge poslove po naređenju pretpostavljenih rukovodilaca.

Osnovna plaća radnog mjesta iznosi: 994,80 KM.

2. “Pomoćni očitač”: Obavlja poslove na terenu sa očitačem: podiže poklopac i ulazi u vodomjerno okno, očitava vodomjer i očitano stanje saopštava očitaču; čisti vodomjerno okno od mehaničkih nečistoća i po potrebi izbacuje vodu iz vodomjernog okna ukoliko nije neophodan angažman specijalne opreme ili mašina; zajedno s očitačem vrši blagovremenu i kvalitetnu pripremu podjele računa u skladu s planom i uputama pretpostavljenog rukovodioca; savjesno i blagovremeno vrši podjelu – uručenje računa za uslugu isporuke vode i uslugu odvodnje otpadnih voda korisnicima i druge račune po nalogu pretpostavljenog rukovodioca; kontinuirano provjerava tačnost evidentiranih podataka o potrošačima (naziv potrošača, adresa, broj vodomjera i sl.) sa stvarnim stanjem na terenu, a sve neusklađenosti prijavljuje pismeno na protokol preduzeća; očitaču saopštava sve uočene nepravilnosti u vodomjernom oknu: neispravne vodomjere za zamjenu, kvarove u vodomjernom oknu, tehnički i sanitarno neispravna vodomjerna okna, ilegalni priključci – štucne, i sl.; uručuje naloge za isključenje iz gradske vodovodne mreže; primjenjuje mjere zaštite na radu i PPZ; odaziva se na poziv pretpostavljenog rukovodioca i izvan radnog vremena u slučaju hitnih intervencija; obavlja i druge poslove prema ukazanoj potrebi po naređenju neposrednog rukovodioca.

Osnovna plaća radnog mjesta iznosi: 751,62KM.

3. „Čistačica“: Vrši čišćenje i higijensko održavanje svih poslovnih prostorija u preduzeću, ručno i uz pomoć mašina za čišćenje; redovno provjerava ispravnosti kućnih instalacija u toku radnog vremena i o kvaru/havariji obaviještava odgovorno lice; primjenjuje mjere zaštite na radu i PPZ; odaziva se na poziv pretpostavljenog rukovodioca i izvan radnog vremena u slučaju hitnih intervencija; obavlja i druge poslove po naređenju pretpostavljenih rukovodilaca.

Osnovna plaća radnog mjesta iznosi: 602,91 KM.

II

Prijavljivanje na javni oglas vrši se pisanom prijavom koja mora biti potpisana od strane kandidata.

Kandidati koji se prijavljuju na oglas potrebno je da ispunjavaju opšte i posebne uslove i to:

1. opšti uslovi

– da je državljanin BiH  i da ima prebivalište  u BiH;
– da je stariji od 18 godina;
– da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koji se prijavljuje (dostaviće onaj kandidat  koji bude izabran u roku od 15 dana od dana obavještenja o izboru u radni odnos).

2. posebni uslovi

Za radno mjesto pod rednim brojem 1. i nazivom: “II Električar”:

– da ima završen III stepen stručne spreme i zvanje KV elektromehaničar, električar ili elektroniča;
– da ima najmanje 1 godinu radnog iskustva u struci;
– da posjeduje vozačku dozvolu „B“ kategorije.

Za radno mjesto pod rednim brojevima 2. i 3. i nazivima “Pomoćni očitač” i “Čistačica”:

–  da ima završen II stepen stručne spreme, NSS, osnovna škola.     

IV

Uz prijavu na oglas,  kandidati  su  dužni dostaviti:

–  prijavu na oglas sa kraćom biografijom;
–  rodni list,
–  uvjerenje o državljanstvu;
–  potvrdu  o prebivalištu CIPS-ova;
–  diplomu ili svjedočanstvo o završenom školovanju, kao dokaz o stečenom zvanju i stručnoj spremi,  potrebnu za radno mjesto na koje se prijavljuje;
–  uvjerenje/potvrdu o radnom iskustvu,
– kopiju vozačke dozvole za radno mjesto pod rednim brojem 1.

V

Uz prijavu na javni konkurs/ oglas, kandidati su dužni dostaviti dokumente o ispunjavanju općih i posebnih uslova, original ili ovjerene fotokopije koje nisu starije od 6 mjeseci (osim rodnog lista) računajući do dana objave javnog oglasa.

Kandidati uz prijavu, osim  potrebnih dokumenta, mogu dostaviti i druga dokumenta koja mogu uticati na izbor kandidata, kao što je pripadnost   jednoj od  niže navedenih kategorija, i to:

– porodica bez prihoda ( dokaz: kućna lista sa potvrdama o nezaposlenosti izdatu od strane  nadležnog  zavoda za zapošljavanje, kopiju zdravstvene knjižice za članove koji nisu prijavljeni kod navedenog zavoda,  potvrdu o redovnom školovanju);
– porodica poginulih boraca odnosno porodice šehida  i RVI (dokaz: uvjerenje izdato od nadležnog ministarstva);
– demobilisani branilac, u smislu Zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica (“Službene novine BiH”, br. 54/19) (dokaz: uvjerenje  izdato od nadležnog ministarstva i službe za zapošljavanje da se nalazi na listi nezaposlenih lica),  

Kandidati koji dostave dokumenta kojim dokazuju pripadnost  jednoj od   kategorija iz ove tačke, imat će prednost u odnosu na istorangiranog kandidata.

Sa kandidatima koji budu ispunjavali formalno-pravne uslove (što dokazuju priloženom dokumentacijom), u skladu sa Procedurom o provođenju postupka prijema u radni odnos u JP “ViK” d.o.o. Zenica, broj: 101-11371/19MS od 08.08.2019. godine, Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos, sa svakim kandidatom obaviće usmeni stručni ispit/intervju.

Usmeni stručni ispit/intervju se obavlja na način da svaki član Komisije postavlja po dva pitanja svakom kandidatu, koja će biti ista za sve kandidate. Kandidati će se ocjenjivati ocjenom od 1 do 5, a rezultat će biti zbir bodova koji su dali svi članovi Komisije, podijeljen sa brojem članova Komisije.

Komisija će kandidate  o terminu održavanja i pismenog i usmenog  testiranja  pismeno obavijestiti na adresu kandidata, kao i na e-mail adresu  ukoliko je ista navedena u prijavi, i to najmanje pet dana prije održavanja  testiranja. 

Nakon održanog  testiranja, Komisija  u skladu sa postignutim ocjenama na testiranju sastavlja izvještaj i  utvrđuje listu uspješnih kandidata i iste dostavlja  direktoru Preduzeća.

Za sva dodatna obavještenja možete se obratiti na telefon  broj: 032/ 209-337.

VI

Sa kandidatom koji bude primljen u radni odnos  na  prijavljeno radno mjesto, zaključit će se ugovor o radu na neodređeno/određeno  vrijeme uz uslov probnog rada od 3 (tri) mjeseca.

U slučaju da kandidat ne zadovolji očekivanja poslodavca u toku trajanja probnog rada, prestat će mu  radni odnos sa istekom trajanja probnog rada, bez obaveze odrađivanja otkaznog roka. U tom slučaju direkor Preduzeća, će donijeti rješenje o prijemu u radni odnos sljedećeg kandidata sa liste uspješnih kandidata.

VII

Kandidati koji nisu izabrani na radno mjesto za koje je provedena procedura prijema, bit će pismeno obaviješteni, najkasnije u roku od pet dana od dana donošenja rješenja o prijemu u radni odnos izabranog kandidata.

VIII

Javni konkurs/oglas će biti objavljen u dnevnom listu “Oslobođenje”, na web stranici Grada Zenica i web stranici Javnog preduzeća “ViK“ d.o.o. Zenica, te će isti biti dostavljen  JU Službi za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona, koja je dužna da  konkurs/oglas objavi isti dan  na svojoj web stranici.

Javni konkurs/oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana  posljednje objave.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom,  dostaviti u zatvorenoj koverti, lično na protokol u sjedište Preduzeća ili preporučenom poštom na adresu:

Javno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica, Ulica Bistua Nuova broj 17 

„NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI KONKURS/ OGLAS“  

na radno mjesto pod rednim brojem _____

Neuredne, nepotpune i neblagovremeno pristigle prijave neće se uzeti u razmatranje.

Preduzeće nije obavezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.

Kandidati koji ne budu pozvani na intervju odnosno kandidati koji nisu izabrani, mogu preuzeti svoju dokumentaciju u sjedištu Preduzeća, uz predočenje lične karte.

Kategorije