OSNOVNE KORPORATIVNE INFORMACIJE

OSNOVNE INFORMACIJE

Naziv kompanije:                Javno Preduzeće “Vodovod i Kanalizacija” d.o.o. Zenica

Skraćeno poslovno ime:     JP “VIK” d.o.o. Zenica

Tip Kompanije:                    Komunalno preduzeće
ID/PDV broj:                        4/218001040006
Upis u registar:                   Općinski sud Zenica, Rješenje broj: 043-0-Reg-15-000213 od 05.03.2015. godine

Transakcijski računi

199-51301002124-55            SPARKASSE BANK
134-010-00000111-78           ASA BANKA
101-180-01000281-91           PBS
140-601-00246936-55           ASA BANKA Naša i snažna d.d. Sarajevo
141-801-00078353-28           BBI
154-260-20030088-58           INTESA S.BANK
161-055-00005900-83           RAIFFEISEN BANK
186-000-10608090-96           ZIRAAT BANK
306-029-00010324-72           ADDIKO BANK d.d.
338-580-22000397-10           UNICREDIT BANK

Osnovna djelatnost

Proizvodnja i distribucija čiste vode, odvođenje i prečišćavanje otpadnih i atmosferskih voda i proizvodnja električne energije.

Radno vrijeme

Radno vrijeme:

07:00 do 15:30 (pauza 09:00 do 09:30)

Rad sa strankama:

07:00 do  15:30

šalter za  informacije, ulica Begagića put broj 8

07:00 do 15:00

blagajna, ulica Begagića put broj 8

07:00 do 14:30

blagajna i šalter Pravne  službe, zgrada Direkcije, ulica  Školska 10

09:30 do 14:30

Pravna  služba,
Tehnička  služba,
referent za pisane  reklamacije,
administrator protokola, zgrada Direkcije, ulica Školska 10

Adrese i radno vrijeme zajedničkih naplatnih mjesta (JP ViK, JP Grijanje, ALBA):

1.

Begagića  put broj 8

07:00 do 15:00

pauza: 09:00 do 09:30

2.

Prve  zeničke  brigade  broj 3

07:00 do 14:30

pauza: 09:00 do 09:30

3.

Fra Ivana  Jukića  broj 1

07:00 do 14:30

pauza: 09:00 do 09:30

4.

Branilaca  Bosne  broj 2

07:30 do 15:00

pauza: 09:30 do 10:00

Kontakt informacije:

Adresa:

 • Školska 10 (DIREKCIJA)

 • Bistua Nuova 17 (SLUŽBA ZA OBRAČUN, INFORMACIJE I AOP, RAČUNOVODSTVO, OČITANJE I ODRŽAVANJE VODOMJERA)

Brojevi telefona:

 • 032/209-334           Sekretarijat i direktor

 • 032/209-347           Pravna služba 1

 • 032/209-344           Pravna služba 2

 • 032/209-115           Informacije

 • 032/209-359           Fax sekretarijat

 • 032/209-113           Fax služba računovodstva i informacije

Prijava kvara:

 • 062/819-428             dežurni vodoinstalater

 • 032/209-356             portir

Izuzetno, ako se na prethodna dva broja ne javi niko, obratite se na sljedeće brojeve telefona:

 • 062/819-428            dežurni vodovodnog sistema Crkvice

 • 032/209-356            dežurni vodovodnog sistema Zmajevac