PRIKLJUČENJE NA MREŽU I OSTALI ZAHTJEVI GRAĐANA I POTROŠAČA

Kako do priključka na vodovodnu i kanalizacionu mrežu?

Kako do priključka na vodovodnu i kanalizacionu mrežu?

Svi građevinski objekti, na području grada Zenice, koji sadrže kućne vodovodne i/ili kanalizacione instalacije sagrađeni u neposrednoj blizini javne vodovodne i kanalizacione mreže moraju se prije puštanja u upotrebu spojiti sa javnom vodovodnom odnosno kanalizacionom mrežom.
„Neposredna blizina“ kanalizacione mreže, prema Odluci o vodovodu i kanalizaciji (“Službene novine općine Zenica”, broj: 5/11 i 2/12), podrazumijeva udaljenost od 300 metara od dotičnog objekta ako je moguće da fekalne vode iz dotičnog objekta otiču gravitaciono, a udaljenost od 150 metara od dotičnog objekta ako bi se fekalne vode iz dotičnog objekta morale pumpati u javnu kanalizacionu mrežu.
Za priključenje na vodovodnu i/ili kanalizacionu mrežu potrebno je podnijeti zahtjev Tehničkoj službi. Na osnovu podnešenog zahtjeva, na teren izlazi stručna ekipa JP „VIK“ d.o.o. Zenica koja utvrđuje tehničke uslove priključenja.
U slučaju da ne postoje tehnički uslovi priključenja, JP „VIK“ d.o.o. Zenica informiše stranku o nedostacima i postupak se obustavlja.
Ukoliko postoje tehnički uslovi podnosiocu zahtjeva se izdaje ponuda za priključenje na vodovodnu i/ili kanalizacionu mrežu. Ako podnosilac prihvati ponudu i postupi po istoj, onda JP „VIK“ d.o.o. Zenica donosi rješenje o priključenju, te se vrši priključenje.
1. Podnošenje zahtjeva (potencijalni potrošač) 2. Ispitivanje tehničkih mogućnosti (JP „VIK“ d.o.o. Zenica) 3. Izrada tehničkog rješenja za priključak (JP „VIK“ d.o.o. Zenica) 4. Ispostavljanje ponude za priključak 5. Prihvatanje i postupanje po ponudi (potencijalni potrošač) 6. Izdavanje rješenja o priključku i izvođenje priključka (JP „VIK“ d.o.o. Zenica)

ZAHTJEVI SE PODNOSE NA SLJEDEĆIM OBRASCIMA

PRIJAVE I ODJAVE SE VRŠE NA SLJEDEĆIM OBRASCIMA