ZAKONI I PROPISI

Zakoni i drugi propisi koji reguliraju djelatnost javne vodoopskrbe i javne odvodnje

Putem ove stranice može se dobiti uvid, te preuzeti zakone i druge propise koji reguliraju djelatnost javne vodoopskrbe i javne odvodnje, odnosno propise kojima su regulisana prava i obaveze korisnika usluge (potrošača) i prava i obaveze davaoca usluga (JP „VIK“ d.o.o. Zenica).

ZAKONI I PROPISI:

1. ZAKON O JAVNIM PREDUZEĆIMA („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 8/05; 81/08; 22/09; 109/12)
2. ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA BIH („Službeni glasnik BiH“, broj 17/2000)
3. ZAKON O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA ZE-DO KANTONA („Službene novine ZE-DO kantona“, broj 17/08)
4. ZAKON O PROSTORNOM UREĐENJU I GRAĐENJU („Službene novine ZE-DO kantona“, broj 01/14)
5. ODLUKA O VODOVODU I KANALIZACIJI („Službene novine općine Zenica“, broj 5/11; )
6. ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O VODOVODU I KANALIZACIJI („Službene novine općine Zenica“, broj  2/12)

NEKI IZVODI IZ ODLUKE O VODOVODU I KANALIZACIJI I BITNE NAPOMENE ZA POTROŠAČE

 • Izdati račun za plaćanje naknade za vodu i kanalizaciju se ujedno smatra opomenom. Za slučaj neplaćanja u naznačenom roku, naplata potraživanja će se pokrenuti putem suda. (Član 52 Odluke o vodovodu i kanalizaciji)
 • Reklamacije na ispostavljene račune mogu se vršiti u roku od 15 dana od dana dostave računa, odnosno u roku od 30 dana od dana izdavanja (štampanja) računa. Uz reklamacije, potrošač je dužan priložiti fotokopiju računa. (Član 56 Odluke o vodovodu i kanalizaciji)
 • Svaki račun na koji nije uložena reklamacija u navedenom roku, predstavlja konačnu i izvršnu ispravu. (Član 56 Odluke o vodovodu i kanalizaciji)
 • Potrebno je da predsjednici kućnih savjeta uredno dostave podatke o broju članova domaćinstva u svojoj zgradi i najmanje šestomjesečno ažuriraju podatake o vlasnicima i korisnicima stanova sa brojem članova domaćinstva. (Član 48 Odluke o vodovodu i kanalizaciji)
 • Blagovremena dostava podataka o promjenama unutar domaćinstva isključivo je interes stanara u zgradama jer se obračun potrošnje vode vrši prema broju stanara u domaćinstvu i u dotičnoj zgradi. (Član 28 Odluke o vodovodu i kanalizaciji)
 • Za JP „VIK“ d.o.o. Zenica, jedini validni dokument o broju članova domaćinstva je potvrda predsjednika kućnog savjeta zgrade. (Član 48 Odluke o vodovodu i kanalizaciji)
 • Svaku promjenu vlasnika stana i svaku promjenu broja članova ili broja korisnika vode u domaćinstvu, potrošač je dužan u pismenoj formi prijaviti JP „VIK“ d.o.o. Zenica. Naglašavamo da se promjena broja članova domaćinstva ne može vršiti retroaktivno. (Član 47 Odluke o vodovodu i kanalizaciji)
 • Vlasnik objekta, odnosno prijavljeni potrošač dužan je plaćati naknadu za utrošenu vodu i naknadu za kanalizaciju sve dok JP „VIK“ d.o.o. Zenica ne podnese pismenu odjavu. (član 45 Odluke o vodovodu i kanalizaciji)
 • Svaku promjenu potrošač je dužan u roku od 8 dana u pismenoj formi prijaviti JP „VIK“ d.o.o. Zenica (član 47 Odluke o vodovodu i kanalizaciji), posebno u slučajevima smrti lica na koje je dostavljan račun ili promjena vlasnika zbog kupoprodaje. U suprotnom, ide zahtjev za nadoknadu štete sa zateznom kamatom i drugim troškovima.
 • Potrošač je dužan kućne vodovodne (iza izlaznog ventila, sekundarnoj mreži, iza vodomjera, razvodnoj mreži, u objektu i kućnim instalacijama) i kanalizacione instalacije zaštiti od oštećenja i kvarova na način da služe trajnoj namjeni, te blagovremeno preduzeti mjere da se vodovodno okno sa komplet armaturom i dio vodovodnog priključka iza vodomjera kao i kućne vodovodne i kanalizacione instalacije zaštite od smrzavanja. (član62 Odluke o vodovodu i kanalizaciji)
 • Svaki kvar ili štetu na vodovodnom i kanalizacionom priključku i na vodomjeru, potrošač je dužan prijaviti JP „VIK“ d.o.o. Zenica u roku od 24 sata, a JP „VIK“ d.o.o. Zenica je dužno najkasnije u roku od 48 sati od prijave nastalog kvara isti otkloniti. (Član 25 Odluke o vodovodu i kanalizaciji)
 • Potrošač je dužan uvijek omogućiti nesmetan pristup vodomjeru, bez obzira na mjesto na kojem se vodomjer nalazi. (Član 35 Odluke o vodovodu i kanalizaciji)
 • Jedino moguće sporenje između JP „VIK“ d.o.o. Zenica i potrošača je sumnja potrošača u ispravnost vodomjera. U tom slučaju, potrošač ima pravo podnijeti pismeni zahtjev za kontrolu ispravnosti vodomjera. Troškove kontrole ispravnosti vodomjera plaća podnosilac zahtjeva unaprijed. Ukoliko se ustanovi da je vodomjer ispravan, troškovi kontrole se ne vraćaju podnosiocu zahtjeva, a u suprotnom ukoliko se pokaže da je vodomjer neispravan na štetu potrošača JP „VIK“ d.o.o. Zenica vraća novac podnosiocu zahtjeva u roku od 7 dana vrši zamjenu vodomjera i vrši preračun (ispravku) prethodnog računa. (Član 40 Odluke o vodovodu i kanalizaciji)
 • Prilikom podnošenja pismenih podnesaka (molba, zahtjev, prigovor, reklamacija), potrošači su obavezni priložiti dokaz o izvršenoj uplati naknade u iznosu od 10,00 KM sa PDV-om na ime troškova obrade predmetnog podneska.
 • Ukoliko se podnesak (molba, zahtjev, prigovor, reklamacija) odnosi na umanjenje računa zbog skrivenog kvara, naknada za obradu podataka iznosi 15,00 KM sa PDV-om.
 • Naknada za obradu zahtjeva za priključak objekta na vodu i/ili kanalizaciju, za razdvajanje vodomjera, za izmještanje vodomjera i slično, iznosi 47,00KM+PDV.
 • Naknada za obradu zahtjeva za izdavanje saglasnosti za izdavanje građevinske dozvole iznosi 65,00 KM po objektu, odnosno po katastarskoj čestici. Za slučaj obrade zahtjeva za kompleksne objekte kao što su više zgrada u lancu, redu ili tržni centri, podzemne instalacije koje se prostiru na više ulica i slično, obračun naknade se vrši za dotični slučaj, a osnova je naprijed navedeni iznos kao jedinična cijena.