ZAKONI I PROPISI

Zakoni i drugi propisi koji reguliraju djelatnost javne vodoopskrbe i javne odvodnje

Javno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica u svom radu poštuje principe, zakone i druge propise koji regulišu djelatnost javne vodoopskrbe i javne odvodnje, odnosno propise kojima su regulisana prava i obaveze korisnika usluga (potrošača) i prava i obaveze davaoca usluga i to prioritetno:

BITNE NAPOMENE ZA POTROŠAČE

 • Potrošači su u obavezi plaćati račun za pruženu uslugu svakoga mjeseca, a najduže do kraja tekućeg mjeseca za prethodni mjesec. Ukoliko potrošač ne dobije račun za pruženu uslugu do 20. dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec, dužan je tražiti kopiju računa u Službi evidenciju, očitanje, AOP, obračun i informacije u ulici Bistua Nuova broj 17 ili putem e-maila, info@vikze.ba, a JP “VIK” d.o.o. Zenica je dužno izdati traženi račun besplatno.

 • Prigovore, odnosno reklamacije na pruženu uslugu i izvršeni obračun potrošnje vode i uslugu odvodnje kanalizacije, potrošači ovom preduzeću podnose pismenim putem u roku od 15 dana od dana kada je račun ispostavljen, odnosno u roku od 30 dana od dana štampanja računa. Uz reklamaciju ili prigovor, podnosilac je obavezan priložiti kopiju računa na koji se prigovor ili reklamacija odnosi. (Član 56. Odluke o vodovodu i kanalizaciji)

 • U objektima zajedničkog stanovanja, gdje se snabdijevanje vodom vrši preko zajedničkog vodomjera, a obračun vrši prema broju korisnika, jedini validan dokument o broju prijavljenih korisnika u zgradi i stanovima jeste odgovarajuća potvrda predstavnika skupa etažnih vlasnika. Ukoliko u zgradi ili nizu objekata sa zajedničkim vodomjerom nema formiranog skupa etažnih vlasnika, potvrdu o broju korisnika u zgradi i stanovima izdaje područna mjesna zajednica. (Član 48. Odluke o vodovodu i kanalizaciji)

 • U objektima zajedničkog stanovanja, gdje se više potrošača vodom snabdijeva preko zajedničkog vodomjera, obračun utroška vode vrši se proporcionalno broju prijavljenih korisnika u domaćinstvu. To znači da je blagovremena dostava podataka o promjenama korisnika unutar domaćinstva isključivi interes stanara.

 • Svaku promjenu, koja na bilo koji način utiče na evidentiranje i obračun naknada za uslugu vodosnabdijevanja i odvoda otpadnih voda, potrošač je dužan u pismenoj formi prijaviti JP „VIK“ d.o.o. Zenica u roku od 8 dana od dana nastale promjene. Navedeno se posebno odnosi u slučajevima smrti lica na koje je ispostavljan račun ili promjenu vlasnika objekta zbog kupoprodaje, darivanja ili slično. (Član 47. Odluke o vodovodu i kanalizaciji)

 • Vlasnik objekta, odnosno prijavljeni korisnik usluga, dužan je plaćati naknadu za utrošenu vodu i naknadu za kanalizaciju sve dok JP „VIK“ d.o.o. Zenica ne podnese pismenu odjavu korištenja usluga. Odjava može biti privremena ili trajna. (Član 45. Odluke o vodovodu i kanalizaciji)

 • Potrošač je dužan kućne vodovodne i kanalizacione instalacije zaštititi od oštećenja i kvarova na način da služe trajnoj namjeni te blagovremeno poduzeti mjere da se vodomjerno okno sa komplet armaturom i dio vodovodnog priključka iza vodomjera, kao i kućne vodovodne i kanalizacione instalacije zaštite od smrzavanja. (Član 62. Odluke o vodovodu i kanalizaciji)

 • Svaki kvar ili štetu na vodovodnom i kanalizacionom priključku i na vodomjeru, potrošač je dužan prijaviti JP „VIK“ d.o.o. Zenica u roku od 24 sata, a ovo je preduzeće dužno najkasnije u roku od 48 sati od prijave nastalog kvara isti otkloniti. U objektima zajedničkog stanovanja pod pojmom „potrošač“ podrazumijeva se skup etažnih vlasnika, odnosno njegov predstavnik. (Član 25. Odluke o vodovodu i kanalizaciji)

 • Potrošač je dužan uvijek omogućiti nesmetan pristup vodomjeru, bez obzira na mjesto na kojem se vodomjer nalazi. (Član 35. Odluke o vodovodu i kanalizaciji)

 • Potrošač ima pravo podnijeti pismeni zahtjev preduzeću za provjeru ispravnosti vodomjera i tačnosti očitanja. Uz pismeni zahtjev, potrošač je dužan priložiti primjerak uplatnice o izvršenoj uplati stvarnih troškova provjere ispravnosti vodomjera. U slučaju odstupanja većih od – + 3% vrši se ispravljanje obračunatog iznosa za vodu prema visini ustanovljenog odstupanja samo u slučaju da je potrebna ispravka u korist potrošača. Dakle, ukoliko se inspekcijom ustanovi da je vodomjer neispravan, vrši se povrat novca u roku od 7 dana, kao i ispravka iznosa računa. (Član 40. Odluke o vodovodu i kanalizaciji)

 • Naknada za obradu zahtjeva za priključak objekta na javnu vodovodnu i/ili kanalizacionu mrežu, za razdvajanje sa zajedničkog vodomjera ili dislokaciju vodomjera i slično iznosi 47,00KM s uračunatim PDV-om.

 • Naknada za obradu zahtjeva i analizu tehničkih uslova za izdavanje saglasnosti na lokaciju objekta (kao uslov za izdavanje građevinske dozvole) prema položaju gradske vodovodne i kanalizacione mreže se obračunava na osnvu površine područja koju zauzima objekat, odnosno površine područja za koju se saglasnost traži. Visina naknade se određuje prema broju karata koju objekat zauzima na grafičkoj podlozi formata A3 u mjerilu 1:500 i za jednu kartu iznosi 65,00KM s uračunatim PDV-om.

 • Pod saglasnosti na lokaciju objekta podrazumijeva se priprema i obrada podataka o vodovodnoj i kanalizacionoj mreži na lokaciji na kojoj je predviđen budući objekat, a koji je u fazi projektovanja ili pripreme za projektovanje i ispostavljanje akta SAGLASNOST – daje se, odnosno ne daje se.