CIJENE USLUGA

Navedene cijene su vrijedile do 31.10.2021.

VODA I KANALIZACIJA

Cijene usluga definisane su Odlikom o utvrđivanju cijena vode i kanalizacije za privredu i domaćinstva 02-14-18919/04 od 30.12.2004. godine.

CIJENE ZA DOMAĆINSTVA I VJERSKE OBJEKTE

cijena vode za domaćinstva 0,40 KM/m3 bez PDV-a
cijena vode za domaćinstva (vodosnabdijevanje preko pumpe) 0,50 KM/m3 bez PDV-a
naknada za kanalizaciju za domaćinstva 0,20 KM/m3 bez PDV-a
cijena vode za vjerske objekte i institucije 0,40 KM/m3 bez PDV-a
naknada za kanalizaciju za vjerske objekte i institucije 0,20 KM/m3 bez PDV-a

FIKSNI TROŠAK

Fiksni troškovi su oni troškovi koje ima davalac usluge, JP“ViK“d.o.o. Zenica, neovisno od tog koju količinu vode preuzima potrošač, a to su: 1. očitanje vodomjera, 2. obračun potrošnje i naknada,  3. štampanje faktura ( računa), 4. dostava faktura ( računa), 5. održavanje, baždarenje i zamjena vodomjera i drugo.
naknada za fiksni trošak očitanja vodomjera i obračuna za domaćinstva 2,99 KM/mjesec bez PDV-a

CIJENE ZA PRIVREDNE SUBJEKTE I POVLAŠTENE POTROŠAČE

cijena vode za privredne subjekte 1,00 KM/m3 bez PDV-a
cijena vode za privredne subjekte (vodosnabdijevanje preko pumpe) 1,10 KM/m3 bez PDV-a
naknada za kanalizaciju za privredne subjekte 0,70 KM/m3 bez PDV-a
cijena vode za povlaštene potrošače 0,80 KM/m3 bez PDV-a
cijene vode za povlaštene potrošače koji se snabdijevaju preko pumpne stanice 0,90 KM/m3 bez PDV-a
naknada za kanalizaciju za povlaštene potrošače 0,50 KM/m3 bez PDV-a
Povlašteni potrošači su:
općinski, kantonalni i federalni budžetski korisnici; javne ustanove; pedagoške institucije; osnovne škole, srednje škole i fakulteti, studnetski i đački domovi, udruženja građana; sportska društva; humanitarne organizacije i drugi korisnici koji nemaju redovan izvor finansiranja.

FIKSNI TROŠAK

Fiksni troškovi su oni troškovi koje ima davalac usluge, JP“ViK“d.o.o. Zenica, neovisno od tog koju količinu vode preuzima potrošač, a to su: 1. očitanje vodomjera, 2. obračun potrošnje i naknada,  3. štampanje faktura ( računa), 4. dostava faktura ( računa), 5. održavanje, baždarenje i zamjena vodomjera i drugo.
naknada za fiksni trošak očitanja vodomjera i obračuna za privredne subjekte 6,83 KM/mjesec bez PDV-a
naknada za fiksni trošak očitanja vodomjera i obračuna za povlaštene potrošače 4,70 KM/mjesec bez PDV-a

Uz naprijed navedene naknade, potrošačima se fakturišu PDV i naknade koje preduzeće prikuplja za organe državne uprave, te obavezno unaprijed vrši uplatu tim organima, odnosno do desetog dana u mjesecu i to neovisno da li će preduzeće uspjeti da naplati ta sredstva od potrošača, a to su:

porez na dodatu vrijednost (PDV) 17% na sve naprijed navedene naknade  
posebne vodoprivredne naknade za zahvatanje vode (PVNi) 0,01 KM/m3
posebne vodoprivredne naknade za zaštitu vode (PVNz) 0,04 KM/m3
koncesiona naknada