JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje direktora kao Uprave Javnog preduzeća “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Zenica

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 34/03, 65/13.), člana 12. Zakona o javnim preduzećima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), a u vezi sa članom 30. Statuta Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica („Službene novine Općine Zenica“, broj: 5/06, 3/07, 7/07, 1/12 i „Službene novine Grada Zenica, broj: 3/15 i 6/21), Gradonačelnik Grada Zenica, u svojstvu Skupštine JP „ViK“ d.o.o. Zenica, raspisuje:

J A V N I  O G L A S
za izbor i imenovanje direktora kao Uprave
 Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija» d.o.o. Zenica

Objavljuje se Javni oglas za izbor i imenovanje direktora kao Uprave  Javnog preduzeća «Vodovod i kanalizacija» d.o.o. Zenica, na mandatni period od  4 (četiri) godine, sa mogućnošću ponovnog imenovanja.

I. Opis pozicije direktora kao Uprave JP „ViK“ d.o.o. Zenica

Direktor Javnog preduzeća „ViK“ d.o.o. Zenica, u skladu sa članom 27. Statuta JP „ViK“ d.o.o. Zenica, nadležan je i odgovoran za:

– organizaciju i vođenje poslovanja Preduzeća,

– rukovođenje procesom rada,

– izvještavanje Nadzornog odbora na njegov zahtjev,

– implementaciju  Etičkog kodeksa u  Preduzeću,

– provedbu Statuta, Etičkog kodeksa i drugih akata Preduzeća,

– izradu prijedloga  i nadgledanje realizacije planova poslovanja,

– osiguranje provedbe propisa za postupak javnih nabavki,

– izradu kalkulacije cijene i načina plaćanja  komunalne usluge,

– donošenje Pravilnika o radu i akata o načinu utvrđivanja odgovornosti zaposlenika za povrede radne obaveze, kao i ostalih općih akata,

– pripremanje prijedloga o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitka,

– odlučuje o pravima i obavezama zaposlenika iz ugovora o radu shodno Zakonu o radu, Kolektivnom ugovoru i Pravilniku o radu,

– zastupanje preduzeća prema trećim licima,

– staranje i odgovornost za zakonitost rada Preduzeća,

– primjenu preporuka Odjela za reviziju

– osiguranje uslova za rad Odjela za internu reviziju u pogledu prostora i cjelovitog uvida u evidenciju Preduzeća, potrebne za njihovo obavljanje poslova,

– druge aktivnosti neophodne za nesmetano poslovanje Preduzeća.

II: Kandidat koji aplicira za poziciju direktora kao Uprave JP „ViK“ d.o.o. Zenica mora ispunjavati opće i posebne uslove

    a) Opći uslovi su:

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,

 2. da je stariji od 18 godina,

 3. da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,

 4. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine),

 5. da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 34/03 i 65/13),

 6. da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 70/08),

 7. da nema privatni/finansijski interes u JP «ViK» d.o.o. Zenica,

 8. da nije član nadzornog ili upravnog odbora ili odbora za reviziju ili skupštine, uprave ili menadžementa, niti u svojstvu ovlaštene osobe nekog privrednog društva ili institucije ili agencije,

 9. da je zdravstveno sposoban za obavljanje posla za koji se kandiduje,

 10. da nije osuđivan za krivično  djelo i za privredni prijestup nespojiv sa dužnošću za koju se kandiduje, pet godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne,

 11. da nije lice kojem je pravosnažnom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti  iz nadležnosti uprave/direktora, tri (3) godine od dana pravosnažnosti odluke.

    b) Posebni uslovi

 1. visoka stručna sprema mašinskog,  građevinskog ili ekonomskog smjera,

 2. da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva  u struci i spremi, od čega najmanje tri godine na rukovodnom radnom mjestu,

 1. da ponudi program razvoja Preduzeća za period od četiri godine, koji će biti predmet analize i ocjene u konkursnom postupku.

III. Potrebni dokumenti

       Potpisana prijava kandidata treba da sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon.

       Uz potpisanu prijavu treba dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

 1. Diploma o završenoj visokoj stručnoj spremi mašinskog, građevinskog ili ekonomskog smjera,

 1. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

 2. Dokaz o traženom radnom iskustvu,

 3. Program razvoja Preduzeća za period od četiri godine,

 4. Izjave ovjerene od strane nadležnog organa o činjenicama nabrojanim u alinejama 3. do 8. Općih uslova Oglasa (sve navedene izjave mogu biti tekstualno sadržane na jednom ovjerenom listu),

 5. Eventualno druge dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uslova.

Pored naprijed navedene dokumentacije, kandidat koji bude izabran na poziciju direktora, a prije zaključivanja ugovora, dužan je u roku 3 dana od dana prijema obavijesti dostaviti i uvjerenja iz alineja 10. i 11. Općih uslova Oglasa. Uvjerenja izdaje nadležni općinski sud.

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti dokaz iz alineje 9. Općih uslova Oglasa u roku od 8 dana od dana izbora.

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu na javni oglas moraju biti originali ili u ovjerenoj kopiji.

Konkurs  za podnošenje prijava ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Posljednji dan podnošenja prijava računa se prema datumu objave u glasilu koje posljednje bude objavilo ovaj javni oglas.

Javni oglas objavit će se u ”Službenim novinama Federacije BiH”, dnevnom listu ”Oslobođenje”, na web stranici Grada Zenica i na web stranici JP „ViK“ do.o. Zenica.

Kandidati koji ispunjavaju uslove javnog oglasa biti će obaviješteni telefonskim i pismenim putem o mjestu i vremenu obavljanja intervjua.

Neblagovremene, neuredne i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Komisija za izbor nije obavezna vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.

Prijavu na javni oglas, sa svim traženim dokumentima, potrebno je dostaviti lično ili preporučeno poštom na adresu:

GRAD ZENICA
Trg BiH broj 6
72000 Zenica
Komisija za izbor direktora kao Uprave Javnog preduzeća
„Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica, sa naznakom
 „Prijava na Oglas za izbor i imenovanje direktora kao Uprave
JP „ViK“ d.o.o. Zenica – NE OTVARATI“

Kategorije