JAVNI  KONKURS/OGLAS za prijem radnika u radni odnos  na  određeno i neodređeno vrijeme u JP „ViK“ d.o.o. Zenica uz uslov probnog rada u trajanju od tri (3) mjeseca

 JAVNO PREDUZEĆE «VODOVOD I KANALIZACIJA» D.O.O.
                                             Z E N I C A

Na osnovu Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine ZE-DO kantona“, broj: 8/19),  a u skladu sa  Odlukama o potrebi prijema radnika u radni odnos na upražnjena radna mjesta u JP “ViK“ d.o.o. Zenica, uz uslov probnog rada od tri mjeseca broj:105-2060/20MS od 13.02.2020.godine i broj: 105-4592-1/20ME od 14.04.2020.godine, te u skladu sa  Saglasnostima Gradonačelnika Grada  Zenica za prijem u radni odnos, broj: 02-45-2929/20 od 14.02.2020 i broj: 02-45-8618/20 od 05.05.2020.godine, direktor Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica, raspisuje

 

JAVNI  KONKURS/OGLAS
za prijem radnika u radni odnos  na  određeno i neodređeno vrijeme u JP „ViK“ d.o.o. Zenica uz uslov probnog rada u trajanju od tri (3) mjeseca

I

JP „ViK“ d.o.o. Zenica raspisuje javni konkurs/oglas za  prijem radnika u radni odnos na određeno i neodređeno vrijeme , uz uslov probnog rada u trajanju od 3 (tri) mjeseca, na sljedeća radna mjesta, i to:

      – na određeno vrijeme od 8 mjeseci

  1. “Pomoćni radnik”, u Tehničkom sektoru, u Službi operative,

 Odjeljenje održavanja vodovoda…………….…………………………………..2 izvršioca;

  1. „Pomoćni radnik na kanalizaciji“ u Tehničkom sektoru, u Službi operative,

 Odjeljenje održavanja vodovoda ……………………………………………………….. 2 izvršioca;

     – na neodređeno vrijeme

      3.“Stručni saradnik za kadrovske i opšte poslove“, u Sektoru „Zajednički poslovi“,

       Služba za kadrovske i opšte poslove………………………………………………………….1 izvršilac;

II

Opisi poslova iz člana 1. Javnog konkursa/oglasa, glase, i to kako slijedi:

1.“Pomoćni radnik”: obavlja poslove iskopa, zatrpavanja, štemanja asfaltno-betonskih podloga, utovar materijala, betoniranje; pomaže kod izrade oplata, polaganja vodovodnih cijevi, asfaltiranja i sl.; čisti zasunska i vodomjerna okna; pomaže pri zamjeni vodomjera i izradi novih vodovodnih priključaka; obavlja pripremne radove na izgradnji i rekonstruciji vodnih objekata; vodi računa o uređenju i zaštiti, kao i čistoći radilišta na kojem se izvode radovi; primjenjuje mjere zaštite na radu i PPZ; sarađuje i učestvuje u radu  komisija u koje je imenovan po posebnom rješenju; odaziva se na poziv pretpostavljenog rukovodioca i izvan radnog vremena u slučaju hitnih intervencija, obavlja i druge poslove po naređenju pretpostavljenih rukovodilaca.

Osnovna plaća radnog mjesta iznosi: 751,62KM

2.“Pomoćni radnik na kanalizaciji”: obavlja poslove iskopa, zatrpavanja, štemanja asfaltno-betonskih podloga, utovar materijala, betoniranje i asfaltiranje; čisti kanalizacione šahtove i slivnike ručno i mašinski; vrši proštopavanje odvodnih cijevi specijalnim sajlama; čisti šahtove i slivnike ručno i mašinski; vrši pomoćne poslove na specijalnim vozilima; pomaže kod izrade oplata i polaganju kanalizacionih cijevi; obavlja pripremne radove na izgradnji i rekonstruciji kanalizacionih linija; primjenjuje mjere zaštite na radu i PPZ; sarađuje i učestvuje u radu  komisija u koje je imenovan po posebnom rješenju; odaziva se na poziv pretpostavljenog rukovodioca i izvan radnog vremena u slučaju hitnih intervencija i obavlja i druge poslove po naređenju pretpostavljenih rukovodilaca.

Osnovna plaća radnog mjesta iznosi: 795,84KM

3.”Stručni saradnik za kadrovske i opšte poslove“: priprema sve vrste ugovora o radu s radnicima, priprema sve vrste odluka, potvrda i rješenja iz radnih odnosa, pravilno unosi i koristi podatke iz poslovno – informacionog sistema Preduzeća, prijavljuje radnike u Poreznu upravu za prijavu radnika na penzijsko invalidsko i zdravstveno osiguranje kao i izdavanje i promjena poreznih kartica, ažurno i pravilno vodi knjigu evidencije uposlenih radnika i druge važeće evidencije, unosi i prati radni staž u evidenciji radnika, penzioniše radnike koji ispunjavaju uslove za penziju, vodi evidenciju o beneficiranom radnom stažu kao i evidenciju o radnicima koji imaju rješenje o invalidnosti i vrši prijavu istih, izrađuje sve vrste izvještaja o radnicima, koordinira izradu i kompletirane materijale za sjednice dostavlja članovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju, po potrebi vodi zapisnike na sjednicama Nadzornog odbora i Odbora za reviziju, priprema sve vrste odluka, zaključaka, preporuka, dopisa i sl. za Nadzorni odbor i Odbor za reviziju, kontinuirano prati izmjene propisa iz oblasti radnih odnosa, penzijskog i invalidskog osiguranja, zdravstvene i socijalne zaštite o čemu izvještava pretpostavljene rukovodioce te predlaže potrebne izmjene važećih internih propisa, primjenjuje mjere zaštite na radu i PPZ, sarađuje i učestvuje u radu  komisija u koje je imenovan po posebnom rješenju, odaziva se na poziv pretpostavljenog rukovodioca i izvan radnog vremena u slučaju hitnih intervencija, obavlja i druge poslove po naređenju pretpostavljenih rukovodilaca.

Osnovna plaća radnog mjesta iznosi: 1.366,60KM

III

Prijavljivanje na javni konkurs/oglas vrši se pisanom prijavom koja mora biti potpisana od strane kandidata.

Kandidati koji se prijavljuju  na konkurs/oglas potrebno je da ispunjavaju opšte i posebne uslove i to:

  1. opšti uslovi

– da je državljanin BiH  i da ima prebivalište  u BiH;

– da je stariji od 18 godina;

– da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koji se prijavljuje

 (dostavit će onaj kandidat  koji bude izabran u roku od 15 dana  od dana obavještenja o

  izboru u radni odnos).

  1. posebni uslovi

Za radno mjesto pod rednim brojem 1. i 2 i nazivima: “Pomoćni radnik” i “Pomoćni radnik  na kanalizaciji”:

  • da ima završen II stepen stručne spreme, NSS, osnovna škola

Za radno mjesto pod rednim brojem 3. i nazivom:Stručni saradnik za kadrovske i opšte poslove“:

– da ima završen VII stepen stručne spreme, odnosno da ima visoko obrazovanje prvog          (240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, pravne struke, Pravni fakultet

– da ima najmanje jednu godinu radnog iskustva u struci

– da poznaje rad na računaru MS Office.

IV

Uz prijavu na konkurs/oglas,  kandidati  su  dužni dostaviti:

–  potpisanu prijavu na konkurs/oglas sa kraćom biografijom;

–  rodni list,

–  uvjerenje o državljanstvu;

–  potvrdu  o prebivalištu CIPS;

– svjedočanstvo o završenom osnovnom školovanju (za radno mjesto pod rednim brojem 1.i 2.)

  ili diplomu o završenom Pravnom fakultetu (za radno mjesto pod rednim brojem 3.), kao

  dokaz o stečenom zvanju i stručnoj spremi;

– uvjerenje/potvrdu o radnom iskustvu, za radno mjesto pod rednim brojem 3.;

– uvjerenje o završenoj obuci za rad na računaru MS office, (ukoliko kandidat nema uvjerenje,

  u  toku konkursne/oglasne procedure će se izvršiti provjera rada na računaru, za radno mjesto

  pod rednim brojem 3.)

V

Uz prijavu na javni konkurs/oglas, kandidati su dužni dostaviti dokumente o ispunjavanju općih i posebnih uslova, original ili ovjerene fotokopije koje nisu starije od 6 mjeseci (osim rodnog lista) računajući do dana objave javnog konkursa/oglasa.

Kandidati uz prijavu, osim  potrebnih dokumenta, mogu dostaviti i druga dokumenta koja mogu uticati na izbor kandidata, kao što je pripadnost   jednoj od  niže navedenih kategorija, i to:

– porodica bez prihoda ( dokaz: kućna lista sa potvrdama o nezaposlenosti izdatu od strane

  nadležnog  zavoda za zapošljavanje, kopiju zdravstvene knjižice za članove koji nisu

  prijavljeni kod navedenog zavoda,  potvrdu o redovnom školovanju);

– porodica poginulih boraca odnosno porodice šehida  i RVI (dokaz: uvjerenje izdato od

  nadležnog ministarstva);

– demobilisani branilac, u smislu Zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica (“Službene novine BiH”, br. 54/19), (dokaz: uvjerenje  izdato od nadležnog ministarstva i službe za zapošljavanje da se nalazi na listi nezaposlenih lica).

Kandidati koji dostave dokumenta kojim dokazuju pripadnost  jednoj od   kategorija iz ove tačke, imat će prednost u odnosu na istorangiranog kandidata.

Sa kandidatima koji budu ispunjavali formalno-pravne uslove (što dokazuju priloženom dokumentacijom), u skladu sa Procedurom o provođenju postupka prijema u radni odnos u      JP “ViK” d.o.o. Zenica, broj: 101-11371/19MS od 08.08.2019. godine, Komisija  za izbor kandidata za prijem u radni odnos, sa svakim kandidatom  obavit će pismeni i  usmeni stručni ispit, u zavisnosti od stručne spreme koja je propisana za radno mjesto, i to:

– za radna mjesta pod rednim brojem 1. i 2. obaviće se usmeno testiranje/intervju,

– za radno mjesto pod rednim brojem 3. obaviće se pismeno i usmeno testiranje/intervju.

Pismeni stručni ispit Komisija će provesti na način da će svaki od kandidata dobiti 5 (pet) pitanja iz stručne oblasti, pri čemu se svaki odgovor boduje sa 5 bodova, te ukoliko kandidat  osvoji manje od 15 bodova, smatra se da kandidat nije položio pismeni stručni ispit i isti ne učestvuje u daljnjem postupku.

Usmeni intervju  se obavlja na način da svaki član Komisije  postavlja po dva pitanja svakom kandidatu, koja će biti ista za sve kandidate. Kandidati će se ocjenjivati  ocjenom od 1 do 5, a rezultat će biti zbir bodova koji su dali svi članovi Komisije, podijeljen sa brojem članova Komisije.

Komisija će kandidate o terminu održavanja pismenog i usmenog intervjua pismeno obavijestiti na adresu kandidata, kao i na e-mail adresu  ukoliko je ista navedena u prijavi, i to najmanje pet dana prije održavanja  intervjua.

Nakon održanog  intervjua, Komisija  u skladu sa postignutim ocjenama na testiranju sastavlja izvještaj i  utvrđuje listu uspješnih kandidata i iste dostavlja  direktoru Preduzeća.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon  broj: 032/ 209-337.

 VI

Sa kandidatom koji bude primljen u radni odnos  na  prijavljeno radno mjesto, zaključit će se ugovor o radu na neodređeno/određeno vrijeme uz uslov probnog rada od  3 (tri) mjeseca.

U slučaju da kandidat ne zadovolji očekivanja poslodavca u toku trajanja probnog rada, prestat će mu  radni odnos sa istekom trajanja probnog rada, bez obaveze odrađivanja otkaznog roka. U tom slučaju direktor Preduzeća, će donijeti odluku o prijemu u radni odnos sljedećeg kandidata sa liste uspješnih kandidata.

VII

Kandidati koji nisu izabrani na radno mjesto za koje je provedena procedura prijema, bit će pismeno obaviješteni, najkasnije u roku od pet dana od dana donošenja odluke o prijemu u radni odnos izabranog kandidata.

VIII

Javni konkurs/oglas će biti objavljen u dnevnom listu “Oslobođenje”, na web stranici Grada Zenica i web stranici Javnog preduzeća “ViK“ d.o.o. Zenica, te će isti biti dostavljen  JU Službi za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona, koja je dužna konkurs/oglas objaviti isti dan na svojoj web stranici.

Javni konkurs/oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana  posljednje objave.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom, dostaviti u zatvorenoj koverti, preporučenom poštom  na adresu:

Javno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica, Ulica Bistua Nuova broj 17
„NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI KONKURS/OGLAS“
na radno mjesto pod rednim brojem _____

Neuredne, nepotpune i neblagovremeno pristigle prijave neće se uzeti u razmatranje.

Preduzeće nije obavezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.

Kandidati koji ne budu pozvani na intervju odnosno kandidati koji nisu izabrani, mogu preuzeti svoju dokumentaciju u sjedištu Preduzeća, uz predočenje lične karte.

  

                                                    DIREKTOR
                                                       Pašalić Emir, dipl.ing.građ.

 

Broj:105- 5411/20
Zenica, 11.05.2020. godine

Kategorije