JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA ODJELA ZA INTERNU REVIZIJU JAVNOG PREDUZEĆA „VODOVOD I KANALIZACIJA“ D.O.O. ZENICA

Preuzmite tekst konkursa

JAVNO PREDUZEĆE „VODOVOD I KANALIZACIJA“ d.o.o.
                                Z E N I C A

Na osnovu člana 28. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 8/05, 81/08 , 22/09 i 109/12), člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH (“Službene novine Federacije BiH”, br. 12/03,34/03 i 65/13), člana 33. i 41. Statuta Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica („Službene novine Općine Zenica“, br. 5/06, 3/07, 7/07, 1/12 i „Službene novine Grada Zenica“, broj: 3/15 i 6/21) i Odluke Odbora za reviziju JP „ViK“ d.o.o. Zenica o raspisivanju konkursa za izbor i imenovanje direktora Odjela za internu reviziju broj:        102-1179/23ME od 31.01.2023. godine, Javno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica raspisuje

J A V N I     K O N K U R S
ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA ODJELA ZA INTERNU REVIZIJU
JAVNOG PREDUZEĆA „VODOVOD I KANALIZACIJA“ D.O.O. ZENICA

 

 1. Objavljuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Odjela za internu reviziju JP  „ViK“ d.o.o. Zenica.

 2. Dužnosti direktora Odjela za internu reviziju utvrđene su članom 30. do 33. Zakona o javnim preduzećima (“Službene novine Federacije BiH”, broj 8/05, 81/08 , 22/09 i 109/12 ) i Statutom JP „ViK“ d.o.o. Zenica („Službene novine Općine Zenica“, br. 5/06, 3/07, 7/07, 1/12 i „Službene novine Grada Zenica“, broj: 3/15 i 6/21).

 3. Izbor i imenovanje direktora Odjela za internu reviziju Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica izvršit će Odbor za reviziju Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica uz prethodnu saglasnost Skupštine preduzeća.

 4. Imenovanje se vrši na period od 4 (četiri) godine. Sa direktorom Odjela za internu reviziju zaključit će se ugovor kojim će se regulisati ovlaštenja, odgovornosti i visina naknade, koju će svojom odlukom odrediti Skupština Preduzeća.

 5. Kandidati koji apliciraju moraju ispunjavati opće i posebne uslove, i to: 

a) opći uslovi 

 1. da je državljanin BiH i da ima prebivalište u BiH (dokaz: uvjerenje o državljanstvu, original ili ovjerena kopija i CIPS-ova prijava prebivališta),

 2. da je stariji od 18 godina (dokaz: ovjerena kopija lične karte),

 3. da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu od 3 (tri) godine prije objavljivanja upražnjene pozicije (dokaz: potpisana izjava ovjerena od nadležnog organa),

 4. da se na njega ne odnosi član IX. 1. Ustava BiH (dokaz: potpisana izjava ovjerena od nadležnog organa),

 5. da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, odnosno da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup-prekršaj nespojiv sa dužnošću direktora Odjela za internu reviziju 5 (pet) godina od dana pravosnažnosti presude isključujući vrijeme zatvorske kazne (dokaz: uvjerenje Općinskog suda u Zenici i MUP-a, PU Zenica ),

 6. da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje dužnosti u nadležnosti Odjela za internu reviziju (potpisana izjava ovjerena od nadležnog organa),

 7. da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik izabranim nosiocima izvršnih funkcija u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti FBiH (dokaz: potpisana izjava ovjerena od nadležnog organa),

 8. da nije na funkciji u političkoj stranci (dokaz: potpisana izjava ovjerena od nadležnog organa),

 9. da nije član Odbora za reviziju, Nadzornog odbora ili Uprave, zaposlen u Preduzeću niti da ima direktni ili indirektni finansijski interes u Preduzeću (dokaz: potpisana izjava ovjerena od nadležnog organa),

 10. da sa članovima Odbora za reviziju, Nadzornog odbora i Uprave Preduzeća nije u krvnom srodstvu u pravoj liniji, niti u pobočnoj liniji ili srodstvu po tazbini zaključno sa trećim stepenom (dokaz: potpisana izjava ovjerena od nadležnog organa),

a) posebni uslovi 

 1. da ima visoku stručnu spremu – završen ekonomski fakultet (VII) stepen, najmanje 240 ECTS bodova, (dokaz: ovjerena fotokopija diplome),

 2. da ima 5 godina radnog iskustva u poslovima revizije i računovodstva (dokaz: potvrda, uvjerenje o radnom iskustvu),

 3. da posjeduje certifikat ovlaštenog revizora (dokaz: ovjerena fotokopija certifikata ovlaštenog revizora).

 5. Prilikom procjene kvalifikacija i iskustva kandidata uzet će se u obzir i slijedeće: 

 • sposobnost prepoznavanja, zastupanja i zaštite interesa privrednog društva i javnog preduzeća;

 • sposobnost za odgovorno obavljanje dužnosti direktora Odjela za internu reviziju;

 • izražena inicijativnost i neovisnost u radu i donošenju odluka;

 • komunikacijske i organizacijske sposobnosti;

 • znanje i sposobnost razumijevanja poslovnih izvještaja i ukupnog zakonodavstva iz oblasti finansija, računovodstva i revizije;

 • sposobnost upravljanja finansijama i ljudskim resursima;

 • ostvareni rezultati rada u toku dosadašnjeg rada;

 • sposobnost za samostalno i timsko vršenje poslova revizije.

Tražena dokumentacija mora biti ovjerena fotokopija, ne starija od 3 mjeseca i ista se neće vraćati kandidatima.

Sa podnosiocima prijava koji budu ispunjavali formalno-pravne uslove Odbor za reviziju će, nakon što Komisija za provođenje Konkursa dostavi spisak kandidata, obaviti intervju i donijeti prijedlog odluke o izboru najbolje kvalificiranog kandidata.

Podnosioci prijava sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od najmanje 5 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, neće biti uzeti u razmatranje u daljnjem postupku imenovanja.

Kandidati će biti pismeno obavješteni o ishodu Konkursa, a priložena dokumentacija neće se vraćati.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“, u listu „Oslobođenje“, web stranici Grada Zenica i web stranici JP „ViK“ d.o.o. Zenica.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti lično ili preporučenom poštom sa naznakom i na adresu:

Javno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica, ulica Školska br. 10, sa naznakom
Odbor za reviziju JP „ViK“ d.o.o. Zenica – „Prijava na konkurs za izbor i imenovanje direktora Odjela za internu reviziju“.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Za Odbor za reviziju JP „ViK“ d.o.o. Zenica

                                                                                                                                                                                                                                                    mr.sci. Pidro Elvira

Zenica, 31.01.2023. godine
Broj: 102-1179-1/23ME

Preuzmite tekst konkursa

Kategorije