JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I DVA ČLANA ODBORA ZA REVIZIJU JAVNOG PREDUZEĆA «VODOVOD I KANALIZACIJA» D.O.O. ZENICA

Preuzmite tekst konkursa

Na osnovu Zakona o ministarskim vladinim i drugim imenovanjima u FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 12/03, 34/03 i 65/13), u skladu sa  članom 8. i 26. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), te u vezi sa članom 271. Zakona o privrednim društvima (“Službene novine Federacije BiH”, br. 81/15 i 75/21), članom 84. stav (2) Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 15/21), i članom 35. Statuta Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica, te Odlukom o raspisivanju  konkursa za izbor kandidata za predsjednika i dva člana Odbora za reviziju Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica, broj:100-13652/22 ŠS od  27.09.2022. godine, Nadzorni odbor raspisuje

J A V N I   K O N K U R S
ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I DVA ČLANA ODBORA ZA REVIZIJU
JAVNOG PREDUZEĆA «VODOVOD I KANALIZACIJA» D.O.O. ZENICA 

 

1. Objavljuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje kandidata za predsjednika i dva člana Odbora za reviziju JP „ViK“ d.o.o. Zenica

2. Opis pozicije 

Odbor za reviziju nadležan je i odgovoran da:

 • imenuje vanjskog revizora;

 • imenenuje direktora Odjela za internu reviziju na osnovu javnog konkursa za izbor tehnički najbolje kvalifikovanog kandidata, ukoliko Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine nije upoznao javno preduzeće sa svojom namjerom da izvrši imenovanje u roku od 30 dana od dana kada je generalni  revizor obaviješten u skladu sa članom 27. stav 5.  Zakona o javnim preduzećima;

 • razmatra godišnju strategiju  rizika i plan revizije u kojima su prikazane pojedinosti u pogledu rizičnih područja i revizija koje će se izvršiti, te osigura da prijavljena pitanja budu bez odlaganja i na odgovarajući način korigovana;

 • razmatra navedenu strategiju rizika i plan revizije i postiže sporazum sa generalnim revizorom po pitanju obrade, isključivo u slučaju kada je generalni revizor imenovao direktora Odjela za internu reviziju javnog preduzeća;

 • osigura da Odjel za internu reviziju izvrši svoj posao u skladu s planom revizije;

 • osigura da interne kontrole u javnom preduzeću budu adekvatne i da funkcioniraju kako je predviđeno;

 • podnosi Nadzornom odboru sažete mjesečne izvještaje o svojim sastancima svakog mjeseca;

 • konsultuje se sa generalnim revizorom u pogledu nezavisne revizorske organizacije ili strukovne stručne grupe koja vrši stručno unutrašnje strukovno ocjenjivanje Odjela za internu reviziju svake dvije do tri godine;

 • osigura da Odjel za internu reviziju obavlja svoje obaveze u skladu sa međunarodnim revizijskim standardima.

3. Mandat

Na osnovu provedenog Javnog konkursa, Nadzorni odbor JP „ViK“ d.o.o. Zenica, većinom glasova, izvršit će izbor najkvalifikovanijeg kandidata za tu funkciju i predložiti Skupštini Preduzeća da imenuje predsjednika i dva člana Odbora  za reviziju JP „ViK“ d.o.o. Zenica.
Odbor za reviziju (predsjednik i dva člana) imenuju se na period od 4 (četiri) godine.
Sa imenovanim članom Odbora za reviziju, na osnovu Odluke Skupštine Preduzeća, zaključuje se ugovor kojim će se regulisati ovlaštenja, odgovornosti i visina naknade.

4. Uslovi

Kandidati koji apliciraju moraju  ispunjavati  opće i posebne uslove, i to:

a) opći uslovi

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,

 2. da je stariji od 18 godina,

 3. da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,

 4. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine),

 5. da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH”, broj: 12/03 34/03 i 65/13),

 6. da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH”, broj: 70/08),

 7. da nije član Nadzornog odbora, Uprave, niti je radnik u Preduzeću,

 8. da nema direktni ili indirektni finansijski interes u Preduzeću, izuzev naknade za rad u Odboru za reviziju.

b) Posebni uslovi

     za predsjednika Odbora za reviziju

 • da ima visoku stručnu spremu – završen ekonomski  fakultet, smjer finansijsko-računovodstveni, stečenu po propisima koji su se primjenjivali prije donošenja Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u BiH ili koja je stečena u skladu sa pomenutim Zakonom i koja je vrednovana sa najmanje 240 ECTS bodova

 • da posjeduje certifikat ovlaštenog revizora.

     za člana Odbora za reviziju

 • da ima visoku stručnu spremu – završen ekonomski ili pravni fakultet, stečenu po propisima koji su se primjenjivali prije donošenja Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u BiH ili koja je stečena u skladu sa pomenutim Zakonom i koja je vrednovana sa najmanje 240 ECTS bodova

     zajednički posebni uslovi

 • da ima najmanje  5 godina radnog iskustva u struci i spremi,

 • da posjeduje stručna znanja vezana za sadržaj i način rada organa upravljanja privrednih društava.

5. Prilikom procjene kvalifikacija i iskustva kandidata uzet će se u obzir i slijedeće: 

 • sposobnost prepoznavanja, zastupanja i zaštite interesa privrednog društva;

 • sposobnost za odgovorno obavljanje dužnosti Odbora za reviziju;

 • izražena inicijativnost i neovisnost u radu i donošenju odluka;

 • komunikacijske i organizacijske sposobnosti;

 • znanje i sposobnost razumijevanja poslovnih izvještaja, poznavanje privrednog prava i ukupnog zakonodavstva na području djelovanja Odbora za reviziju;

 • sposobnost upravljanja finansijama i ljudskim resursima;

 • ostvareni rezultati rada;

 • preporuke neposrednih rukovodilaca.

 6. Potrebni dokumenti 

Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, te slijedeća dokumenta:

 1. uvjerenje o državljanstvu,

 2. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena fotokopija CIPS-ove lične karte,

 3. ovjerenu izjavu da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije (za kandidate koji su radili ili još uvijek rade u državnoj službi)

 4. ovjerenu izjavu da se na njega ne odnosi član IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine;

 5. ovjerenu izjavu da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik izabranim zvaničnicima i nosiocima izvršnih funkcija u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine i Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine;

 6. ovjerenu izjavu da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine;

 7. ovjerenu izjavu da nije radnik, član Uprave ili Nadzornog odbora u JP „ViK“ d.o.o. Zenica, niti da ima direktni ili indirektni finansijski interes u JP „ViK“ d.o.o. Zenica u smislu člana 14. Zakona o javnim preduzećima;

 8. dokaz o stručnoj spremi – diplomu o završenom studiju;

 9. dokaz o posjedovanju certifikata ovlaštenog revizora (samo za one koji apliciraju na mjesto predsjednika)

 10. potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme.

Tražena dokumentacija mora biti originalna ili ovjerena fotokopija, ne starija od 3 mjeseca i ista se neće vraćati kandidatima.
Podnosioci prijava koji  budu ispunjavali formalno-pravne uslove, bit će pozvani na intervju.
Podnosioci prijava sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, neće biti uzeti u razmatranje u daljnjem postupku imenovanja.
Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg  objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti lično ili preporučenom poštom sa naznakom i na adresu:
Javno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica, ulica Školska broj 10 – „Prijava na konkurs za  izbor i imenovanje predsjednika i dva člana  Odbora za reviziju JP „ViK“ d.o.o. Zenica – Otvoriti isključivo pred nadležnom komisijom“.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Zenica,  27.09.2022. godine
Broj: 100-13652-1/22                                                                                                                                                                                                                                                                                  

   PREDSJEDNIK       .
 NADZORNOG ODBORA

       Korlat Emir, dipl.ing.   

Preuzmite tekst konkursa

                                                                                                                                          

                                                                                                     

Kategorije