JAVNI KONKURS za prijem jednog (1) radnika u radni odnos na radno mjesto “Interni revizor” na neodređeno vrijeme u JP „ViK“ d.o.o. Zenica uz uslov probnog rada u trajanju od tri (3) mjeseca

 JAVNO PREDUZEĆE «VODOVOD I KANALIZACIJA» D.O.O.
                                Z E N I C A

Na osnovu Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine ZE-DO kantona“, broj: 8/19),  a u skladu sa  Odlukom o potrebi prijema radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme na upražnjeno radno mjesto pod nazivom „Interni revizor“, uz uslov probnog rada od tri mjeseca broj:101-16860/19MJ od 13.12.2019.godine, te u skladu sa  Saglasnosti Gradonačelnika Grada  Zenica za prijem u radni odnos, broj: 02-45-575/20 od 06.01.2020. godine, direktor Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica, raspisuje

JAVNI  KONKURS
za prijem jednog (1) radnika u radni odnos  na neodređeno vrijeme u JP „ViK“ d.o.o. Zenica uz uslov probnog rada u trajanju od tri (3) mjeseca

I

JP „ViK“ d.o.o. Zenica raspisuje javni  konkurs za  prijem jednog (1) radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme uz uslov probnog rada u trajanju od 3 (tri) mjeseca, na sljedeće radno mjesto, i to:

– “Interni revizor”, u Odjelu za internu reviziju ………………………………………1 izvršilac;

II

Opis poslova iz člana 1. Javnog konkursa glasi:

“Interni revizor”: Implementira  usvojeni plan rada interne revizije za vrijeme obavljanja aktivnosti revizije; informira nadležnog rukovodioca Sektora/Službe o početku interne revizije; analizira dokumentaciju i uvjete značajne za formulisanje objektivnog mišljenja; obrazlaže nalaze revizije objektivno i istinito u pisanoj formi uz priložene dokaze; informira direktora Odjela interne revizije ako se, za vrijeme obavljanja revizije, pojavi sumnja na nepravilnosti; izrađuje nacrt revizorskog izvještaja i razmatra ga sa Upravom Preduzeća; uključuje u završni revizorski izvještaj sva mišljenja uprave Preduzeća; dostavlja nacrt i finalni revizorski izvještaj direktoru Odjela interne revizije; u slučaju sukoba interesa vezano za reviziju odmah informira direktora Odjela interne revizije; nakon završetka revizije vraća sve originalne dokumente koji su izuzeti na uvid; čuva svaku profesionalnu ili poslovnu tajnu koju je saznao u toku interne revizije; čuva sve radne zabilješke nastale u vrijeme obavljanja interne revizije; učestvuje u izradi godišnje Studije rizika, Strateškog plana za period od tri godine i Godišnjeg plan rada Odjela interne revizije; obavlja sistematičan pregled i procjenu upravljanja rizikom i procjenu internih kontrola;vrši testiranje funkcionisanja sistema internih kontrola u preduzeću i ukoliko uoči nedostatke predlaže direktoru Odjela i Upravi i uz njihovu saglasnost (direktora Odjela i/ili Uprave) radi reviziju bez obzira na plan revizija; pored planiranih vrši i druge revizije po zadatku direktora Odjela, direktora preduzeća; pomaže Upravi u funkcionisanju preduzeća u okviru svojih nadležnosti; vodi i ažurira radnu dokumentaciju u skladu sa Međunarodnim standardima interne revizije; obavještava direktora Odjela o svim pitanjima koja ga mogu spriječiti (ili sprječavaju) u izvršenju njegovih i ciljeva Odjela; prati propise u oblasti računovodstva, revizije, standarda i druge propise (opšte i interne); daje upute, prijedloge i sugestije za efikasniji i kvalitetniji rad Preduzeća; vrši i sve druge poslove Odjela interne revizije u skladu sa Pravilnikom o radu Odjela interne revizije JP „ViK“ d.o.o. Zenica; pravilno unosi i koristi podatke iz poslovno – informacionog sistema Preduzeća iz nadležnosti svog radnog mjesta; primjenjuje mjera zaštite na radu i PPZ; odaziva se na poziv pretpostavljenog rukovodioca i izvan radnog vremena u slučaju hitnih intervencija; obavlja i druge poslove po naređenju direktora Preduzeća i direktora Odjela za internu reviziju, koji su u vezi poslova interne revizije.

 Osnovna plaća radnog mjesta iznosi: 1.487,18KM

III

 Prijavljivanje na javni konkurs vrši se pisanom prijavom koja mora biti potpisana od strane kandidata.

Kandidati koji se prijavljuju na konkurs potrebno je da ispunjavaju opšte i posebne uslove i to:

 1. opšti uslovi

– da je državljanin BiH  i da ima prebivalište  u BiH;

– da je stariji od 18 godina;

– da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koji se prijavljuje  (dostaviće onaj kandidat  koji bude izabran u roku od 15 dana  od dana obavještenja o izboru u radni odnos).

 1. posebni uslovi

 • da ima završen VSS, VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja ekonomske, pravne, mašinske ili građevinske struke, Ekonomski fakultet,  Pravni fakultet, Mašinski fakultet ili Građevinski fakultet,

 • da ima minimalno 3 godine radnog staža u struci nakon sticanja diplome,

 • da posjeduje certifikat internog revizora za javni sektor u Federaciji BiH, izdat od strane  Federalnog ministarstva finansija,

– da poznaje engleski jezik,

– poznavanje rada na računaru MS Office,

– da nije u sukobu interesa u smislu odredbi člana 12.Zakona o internoj reviziji u javnom  sektoru („Službene novine FBiH“, br.47/08 i 48/17).

IV

Uz prijavu na konkurs,  kandidati  su  dužni dostaviti:

–  prijavu na konkurs sa kraćom biografijom;

–  rodni list,

–  uvjerenje o državljanstvu;

–  potvrdu  o prebivalištu CIPS;

–   diplomu o završenom školovanju, kao dokaz o stečenom zvanju i stručnoj spremi

–   certifikat internog revizora  za javni sektor u Federaciji BiH, izdat od strane  Federalnog  ministarstva finansija,

–  uvjerenje o radnom iskustvu,

–  uvjerenje o završenoj obuci za rad na računaru MS office ( ukoliko kandidat nema uvjerenje

   u toku konkursne procedure  će se izvršiti provjera poznavanja rada na računaru)

  • uvjerenje/certifikat o poznavanju engleskog jezika (ukoliko isto ne posjeduje, u toku konkursne procedure će se izvršiti provjera znanja engleskog jezika),

  • potpisanu izjavu da nije u sukobu interesa u smislu odredbi člana 12.Zakona o internoj reviziji u javnom sektoru(„Službene novine FBiH“, br.47/08 i 48/17).

V

 Uz prijavu na javni konkurs, kandidati su dužni dostaviti dokumente o ispunjavanju općih i posebnih uslova, original ili ovjerene fotokopije koje nisu starije od 6 mjeseci (osim rodnog lista) računajući do dana objave javnog konkursa.

Kandidati uz prijavu, osim  potrebnih dokumenta, mogu dostaviti i druga dokumenta koja mogu uticati na izbor kandidata, kao što je pripadnost   jednoj od  niže navedenih kategorija, i to:

– porodica bez prihoda ( dokaz: kućna lista sa potvrdama o nezaposlenosti izdatu od strane

  nadležnog  zavoda za zapošljavanje, kopiju zdravstvene knjižice za članove koji nisu

  prijavljeni kod navedenog zavoda,  potvrdu o redovnom školovanju);

– porodica poginulih boraca odnosno porodice šehida  i RVI (dokaz: uvjerenje izdato od  nadležnog ministarstva);

-demobilisani branilac, u smislu Zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica (“Službene novine BiH”, br. 54/19) (dokaz: uvjerenje  izdato od nadležnog ministarstva i službe za zapošljavanje da se nalazi na listi nezaposlenih lica),

Kandidati koji dostave dokumenta kojim dokazuju pripadnost  jednoj od   kategorija iz ove tačke, imat će prednost u odnosu na istorangiranog kandidata.

Sa kandidatima koji budu ispunjavali formalno-pravne uslove (što dokazuju priloženom dokumentacijom), u skladu sa Procedurom o provođenju postupka prijema u radni odnos u JP “ViK” d.o.o. Zenica, broj: 101-11371/19MS od 08.08.2019. godine, Komisija  za izbor kandidata za prijem u radni odnos, sa svakim kandidatom  obaviće pismeni i usmeni stručni ispit/intervju.

Pismeni stručni ispit Komisija će provesti na način da će svaki od kandidata dobiti 5 (pet) pitanja iz stručne oblasti pri čemu se svaki tačan odgovor boduje sa pet bodova, te ukoliko kandidat osvoji manje od 15 boodva, smatra se da kandidat nije položio stručni ispit i isti ne učestvuje u daljem postupku.

Usmeni stručni ispit/intervju  se obavlja na način da svaki član Komisije  postavlja po dva pitanja svakom kandidatu, koja će biti ista za sve kandidate. Kandidati će se ocjenjivati  ocjenom od 1 do 5, a rezultat će biti zbir bodova koji su dali svi članovi Komisije, podijeljen sa brojem članova Komisije.

Literatura iz koje će biti pismeni i usmeni stručni ispit je:

 • Zakon o računovodstvu i reviziji FBiH

 • Zakon o internoj reviziji u javnom sektoru u FBiH

 • Zakon o privrednim društvima FBiH

 • Zakon o javnim preduzećima FBiH

 • Međunarodni računovodstveni standardi MSFI/MRS

 • Metodologija rada interne revizije u javnom sektoru

 

Komisija će kandidate o terminu održavanja pismenog i usmenog testiranja  pismeno obavijestiti na adresu kandidata, kao i na e-mail adresu  ukoliko je ista navedena u prijavi, i to najmanje pet dana prije održavanja  testiranja.

Nakon održanog  testiranja, Komisija  u skladu sa postignutim ocjenama na testiranju sastavlja izvještaj i  utvrđuje listu uspješnih kandidata i iste dostavlja  direktoru Preduzeća.

Za sva dodatna obavještenja možete se obratiti na telefon  broj: 032/ 209-337.

VI

Sa kandidatom koji bude primljen u radni odnos  na  prijavljeno radno mjesto, zaključit će se ugovor o radu na neodređeno  vrijeme uz uslov probnog rada od 3 (tri) mjeseca.

U slučaju da kandidat ne zadovolji očekivanja poslodavca u toku trajanja probnog rada, prestat će mu  radni odnos sa istekom trajanja probnog rada, bez obaveze odrađivanja otkaznog roka. U tom slučaju direktor Preduzeća, će donijeti odluku o prijemu u radni odnos sljedećeg kandidata sa liste uspješnih kandidata.

VII

 Kandidati koji nisu izabrani na radno mjesto za koje je provedena procedura prijema, bit će pismeno obaviješteni, najkasnije u roku od pet dana od dana donošenja odluke o prijemu u radni odnos izabranog kandidata.

VIII

 Javni konkurs će biti objavljen u dnevnom listu “Oslobođenje”, na web stranici Grada Zenica i web stranici Javnog preduzeća “ViK“ d.o.o. Zenica, te će isti biti dostavljen  JU Službi za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana  posljednje objave.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom, dostaviti u zatvorenoj koverti, lično na protokol u sjedište Preduzeća ili preporučenom poštom na adresu:

Javno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica, Ulica Bistua Nuova broj 17
„NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI KONKURS“
na radno mjesto pod nazivom „Interni revizor“

Neuredne, nepotpune i neblagovremeno pristigle prijave neće se uzeti u razmatranje.

Preduzeće nije obavezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.

Kandidati koji ne budu pozvani na intervju, odnosno kandidati koji nisu izabrani, mogu na lični zahtjev preuzeti svoju dokumentaciju u sjedištu Preduzeća, uz predočenje lične karte.

 

                                                    DIREKTOR

 

                                                        ________________________

                                                       Pašalić Emir, dipl.ing.građ.

 

Broj:105-8242/20ME

Zenica, 15.07.2020. godine

Kategorije