JAVNI  KONKURS za prijem jednog (1) radnika u radni odnos na upražnjeno radno mjesto pod nazivom „Inženjer za razvoj i investicije-mašinac“ na neodređeno  vrijeme u JP „ViK“ d.o.o. Zenica, uz uslov probnog rada u trajanju od tri (3) mjeseca

 JAVNO PREDUZEĆE «VODOVOD I KANALIZACIJA» D.O.O.
                                 Z E N I C A

Na osnovu člana 26. i 27 . Statuta JP „ViK“ d.o.o. Zenica i Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine ZE-DO kantona“,    broj: 8/19), a u skladu sa  Odlukom o potrebi prijema radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme na upražnjeno radno mjesto pod nazivom  „Inženjer za razvoj i investicije-mašinac“,     uz uslov probnog rada od tri mjeseca, broj:105-10928-1/20ŠS od 17.09.2020.godine, te u  skladu sa  Saglasnosti Gradonačelnika Grada  Zenica za prijem u radni odnos, broj: 02-45-18757/20 od 21.09.2020. godine, direktor Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica, raspisuje 

JAVNI  KONKURS
za prijem jednog (1) radnika u radni odnos  na neodređeno  vrijeme u JP „ViK“ d.o.o. Zenica, uz uslov probnog rada u trajanju od tri (3) mjeseca

 I

JP „ViK“ d.o.o. Zenica raspisuje Javni  konkurs za  prijem jednog (1) radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz uslov probnog rada u trajanju od tri (3) mjeseca, na sljedeće radno mjesto i to:

  • “Inžinjer za razvoj i investicije-mašinac”, u Sektoru “Razvoj i investicije”…….1 izvršilac;

II

Opisi poslova iz člana 1. Javnog konkursa glasi, i to:

“Inžinjer za razvoj i investicije-mašinac”: prati i nadzire razvojne i investicione projekte pri čemu je obavezan da se detaljno upozna s odredbama FIDIC ugovora po kojem se projekat izvodi, vodi stručni nadzor nad izvođenjem složenih poslova i odgovara za rokove i kvalitet izvršenih zadataka, prati razvoj tehničko-tehnoloških dostignuća iz oblasti vodosnabdijevanja, odvođenja i tretmana voda, obavlja internu kontrolu tehničke dokumentacije, podnosi zahtjeve za urbanističke saglasnosti, građevinske dozvole i za sva ostala potrebna odobrenja za razvojne i investicione projekte, prati tehničke propise i norme, sajmove opreme i noviteta,  te stručnu literaturu relevantnu za djelatnost Preduzeća, priprema podatake potrebne za ugovaranje poslova, prati redovnu tehničku problematiku u Preduzeću na bazi redovnih izvještaja i zvaničnih informacija, izrađuje sve potrebne izvještaje po nalogu Pomoćnika direktora za razvoj i investicije, po potrebi pruža stručnu pomoć ostalim organizacionim jedinicama u Preduzeću, vodi arhivu dokumentacije iz domena rada svog radnog mjesta u skladu sa važećim procedurama Preduzeća koje se odnose na arhiviranje, pravilno unosi i koristi podatke iz poslovno – informacionog sistema Preduzeća, sarađuje i učestvuje u radu  komisija u koje je imenovan po posebnom rješenju, primjenjuje mjere zaštite na radu i PPZ, odaziva se na poziv pretpostavljenog rukovodioca i izvan radnog vremena u slučaju hitnih intervencija, obavlja i druge poslove po naređenju pretpostavljenih rukovodilaca.

Osnovna plaća radnog mjesta iznosi: 1.587,66KM.

III

Prijavljivanje na Javni konkurs vrši se pisanom prijavom koja mora biti potpisana od strane kandidata.

Kandidati koji se prijavljuju  na Konkurs potrebno je da ispunjavaju  opšte i posebne uslove i to

a) opšti uslovi

– da je državljanin BiH  i da ima prebivalište  u BiH;
– da je stariji od 18 godina;
– da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koji se prijavljuje  (dokaz o zdravstvenoj sposobnosti dostaviće onaj kandidat  koji bude izabran u roku od  15 dana  od dana obavještenja o izboru u radni odnos).

b) posebni uslovi

– da ima završen VSS, VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog  (240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diplomirani  inženjer mašinstva, Mašinski fakultet
– poznavanje rada na računaru: MS Office, Auto CAD, …
– da ima najmanje 1 godinu radnog iskustva u struci i sličnim poslovima
– da posjeduje dokaz o poznavanju jednog stranog jezika (engleski ili njemački)
– da ima vozačku  dozvolu ”B” kategorije

IV

Uz prijavu na konkrus,  kandidati  su  dužni dostaviti:

–  prijavu na konkurs sa kraćom biografijom, koja mora biti potpisana od strane kandidata;
–  rodni list,
–  uvjerenje o državljanstvu;
–  potvrdu  o prebivalištu-CIPS;
–  diplomu o završenom fakultetu, kao dokaz o stečenom zvanju i stručnoj spremi,  potrebnu za  radno mjesto na koje se prijavljuje;
–  uvjerenje/potvrdu o radnom iskustvu,
–  uvjerenje o završenoj obuci za rad na računaru MS office, (ukoliko kandidat nema uvjerenje, u toku konkursne procedure će se izvršiti provjera poznavanja rada na računaru),
– uvjerenje/certifikat o poznavanju engleskog ili njemačkog jezika, ukoliko  isto ne posjeduje, u toku konkursne procedure će se izvršiti provjera znanja  engleskog jezika;
– dokaz o položenom vozačkom ispitu.

V

 Uz prijavu na javni konkurs kandidati su dužni dostaviti dokumente o ispunjavanju općih i posebnih uslova, original ili ovjerene fotokopije koje nisu starije od 6 mjeseci (osim rodnog lista) računajući do dana objave javnog konkursa.

Kandidati uz prijavu, osim  potrebnih dokumenta, mogu dostaviti i druga dokumenta koja mogu uticati na izbor kandidata, kao što je pripadnost   jednoj od  niže navedenih kategorija, i to:

– porodica bez prihoda ( dokaz: kućna lista sa potvrdama o nezaposlenosti izdatu od strane nadležnog  zavoda za zapošljavanje, kopiju zdravstvene knjižice za članove koji nisu  prijavljeni kod navedenog zavoda,  potvrdu o redovnom školovanju);
– porodica poginulih boraca odnosno porodice šehida  i RVI (dokaz: uvjerenje izdato od  nadležnog ministarstva);
– demobilisani branilac, u smislu Zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica (“Službene novine BiH”, br. 54/19) (dokaz: uvjerenje  izdato od nadležnog ministarstva i službe za zapošljavanje da se nalazi na listi nezaposlenih lica),

Kandidati koji dostave dokumenta kojim dokazuju pripadnost  jednoj od kategorija iz ove tačke, imat će prednost u odnosu na istorangiranog kandidata.

Sa kandidatima koji budu ispunjavali formalno-pravne uslove (što dokazuju priloženom dokumentacijom), u skladu sa Procedurom o provođenju postupka prijema u radni odnos u       JP “ViK” d.o.o. Zenica, broj: 101-11371/19MS od 08.08.2019. godine, Komisija  za izbor kandidata za prijem u radni odnos, sa svakim kandidatom  obaviće  pismeni i usmeni stručni ispit.

Pismeni stručni ispit Komisija će provesti na način da će svaki od kandidata dobiti  5 (pet) pitanja  iz  stručne oblasti, pri čemu se svaki tačan odgovor boduje sa 5 bodova, te ukoliko kandidat osvoji manje od 15 bodova, smatra se da kandidat nije položio pismeni stručni ispit i isti ne učestvuje u daljem postupku.

Usmeni stručni ispit se obavlja na način da svaki član Komisije postavlja po dva pitanja svakom kandidatu, koja će biti ista za sve kandidate. Kandidati će se ocjenjivati  ocjenom  od   1 do 5, a rezultat će biti zbir bodova koji su dali svi članovi Komisije, podijeljen sa brojem članova Komisije.

Literatura iz koje će biti pismeni i usmeni stručni ispit je:

  1. Urbani vodovodni sistemi, autor Dr. Munir Jahić

  2. Urbani kanalizacioni sistemi, autor Dr. Munir Jahić

  3. Odluka o vodovodu i kanalizaciji (“Službene novine Općine Zenica”, broj: 5/11 i 2/12)

Komisija će kandidate  o terminu održavanja pismenog i usmenog  testiranja  pismeno obavijestiti na adresu kandidata, kao i na e-mail adresu,  ukoliko je ista navedena u prijavi, i to najmanje pet dana prije održavanja  testiranja.

Nakon održanog  testiranja, Komisija  u skladu sa postignutim ocjenama na testiranju sastavlja izvještaj i  utvrđuje listu uspješnih kandidata i iste dostavlja  direktoru Preduzeća.

Za sva dodatna obavještenja možete se obratiti na telefon  broj: 032/ 209-337.

VI

Sa kandidatom koji bude primljen u radni odnos  na  prijavljeno radno mjesto, zaključit će se ugovor o radu na neodređeno  vrijeme uz uslov probnog rada od 3 (tri) mjeseca.

U slučaju da kandidat ne zadovolji očekivanja poslodavca u toku trajanja probnog rada, prestat će mu  radni odnos sa istekom trajanja probnog rada, bez obaveze odrađivanja otkaznog roka. U tom slučaju direkor Preduzeća, će donijeti Odluku o prijemu u radni odnos sljedećeg kandidata sa liste uspješnih kandidata.

 VII

 Kandidati koji nisu izabrani na radno mjesto za koje je provedena procedura prijema, bit će pismeno obaviješteni, najkasnije u roku od pet dana od dana donošenja Odluke o prijemu u radni odnos izabranog kandidata.

VIII

 Javni konkurs će biti objavljen u dnevnom listu “Oslobođenje”, na web stranici Grada Zenica i web stranici JP “ViK“ d.o.o. Zenica, te će isti biti dostavljen JU Službi za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona, koja je dužna da  konkurs objavi  isti dan  na svojoj web stranici.

Javni konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana  posljednje objave.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom,  dostaviti u zatvorenoj koverti, lično na protokol u sjedište Preduzeća ili preporučenom poštom na adresu:

Javno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica, Ulica Školska br.10
„NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI KONKURS“
na radno mjesto pod rednim brojem _____

Neuredne, nepotpune i neblagovremeno pristigle prijave neće se uzeti u razmatranje.

Preduzeće nije obavezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.

Kandidati koji ne budu pozvani na intervju odnosno kandidati koji nisu izabrani, mogu preuzeti svoju dokumentaciju u sjedištu Preduzeća, uz predočenje lične karte.

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                         DIREKTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                ________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                    Pašalić Emir, dipl.ing.građ.

Broj:105-11403/20ŠS
Zenica, 29.09.2020. godine

Kategorije