JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos na neodređeno i određeno vrijeme u JP „ViK“ d.o.o. Zenica uz uslov probnog rada u trajanju od tri (3) mjeseca

 JAVNO PREDUZEĆE «VODOVOD I KANALIZACIJA» D.O.O.
                                 Z E N I C A

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu („Službene novine FBiH“, broj: 26/16 i 89/18) i  člana 4. stav (1) Pravilnika o radu Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica, broj: 101-15765/19 od 22.11.2019. godine, postupajući u skladu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine  ZE-DO kantona“, broj: 8/19, 6/20 i 19/20), te u skladu sa Prethodnom saglasnosti Gradonačelnika Grada Zenica, broj: 02-45-8291/22 od 11.04.2022. godine, direktor Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica, raspisuje:

JAVNI  OGLAS
za prijem radnika u radni odnos  na neodređeno  i određeno vrijeme u JP „ViK“ d.o.o. Zenica uz uslov probnog rada u trajanju od tri (3) mjeseca

 

I

JP „ViK“ d.o.o. Zenica raspisuje Javni  oglas za  prijem radnika u radni odnos na neodređeno i određeno vrijeme uz uslov probnog rada u trajanju od 3 (tri) mjeseca, na sljedeća radna mjesta:

 • na neodređeno vrijeme

 1. “II monter”, u Odjeljenju održavanja vodovoda………………………….……………………1 izvršilac;

 2. „Pomoćni radnik na kanalizaciji“, u Odjeljenju održavanja kanalizacije……………….1 izvršilac;

 3. „Čistačica“, u Službi za kadrovske i opšte poslove…………………………………………….2 izvršioca;

 • na određeno vrijeme na period od 6 (šest) mjeseci

 1. „Pomoćni radnik“, u Odjeljenju održavanja vodovoda……………………………………….2 izvršioca;

 I

Opisi poslova iz člana 1. Javnog oglasa, glase, i to:

1.“II monter”: Obavlja srednje složene poslove na otklanjanju kvarova na vodovodnim instalacijama, rukovodi radovima i direktno izvodi radove na izgradnji srednje složenih novih vodovodnih linija i vodnih objekata te odgovara za kvalitet i kvantitet izvršenih radova (za grupu koju predvodi i kojom koordinira), obavlja poslove na zamjeni vodomjera i izradi novih vodovodnih priključaka, kontroliše ispravnost sredstava rada na radilištu, poštuje tehničko tehnološka uputstva za izvođenje radova, vodi računa o uređenju i zaštiti, kao i čistoći radilišta na kojem se izvode radovi, vodi računa da prilikom izvođenja radova ne dođe do oštećenja drugih instalacija (struja, telefon i dr.), a za koje je dobio situaciju sa ucrtanim instalacijama ili koje su obilježene na terenu, nadgleda i kontroliše primjenu mjera zaštite na radu i PPZ na radnom mjestu i radilištu kojim rukovodi, sarađuje i učestvuje u radu  komisija u koje je imenovan po posebnom rješenju, odaziva se na poziv pretpostavljenog rukovodioca i izvan radnog vremena u slučaju hitnih intervencija, obavlja i druge poslove po naređenju pretpostavljenih rukovodilaca.

Osnovna plaća radnog mjesta iznosi: 1.039,00KM.

2. “Pomoćni radnik na kanalizaciji”: Obavlja poslove iskopa, zatrpavanja, štemanja asfaltno-betonskih podloga, utovar materijala, betoniranje i asfaltiranje, čisti kanalizacione šahtove i slivnike ručno i mašinski, vrši proštopavanje odvodnih cijevi specijalnim sajlama, čisti šahtove i slivnike ručno i mašinski, vrši pomoćne poslove na specijalnim vozilima, pomaže kod izrade oplata i polaganju kanalizacionih cijevi, obavlja pripremne radove na izgradnji i rekonstruciji kanalizacionih linija, primjenjuje mjere zaštite na radu i PPZ, sarađuje i učestvuje u radu komisija u koje je imenovan po posebnom rješenju, odaziva se na poziv pretpostavljenog rukovodioca i izvan radnog vremena u slučaju hitnih intervencija, obavlja i druge poslove po naređenju pretpostavljenih rukovodilaca.

Osnovna plaća radnog mjesta iznosi: 795,83KM.

3. „Čistačica“: Vrši čišćenje i higijensko održavanje svih poslovnih prostorija u preduzeću, ručno i uz pomoć mašina za čišćenje, redovno provjerava ispravnosti kućnih instalacija u toku radnog vremena i o kvaru/havariji obaviještava odgovorno lice, primjenjuje mjere zaštite na radu i PPZ, odaziva se na poziv pretpostavljenog rukovodioca i izvan radnog vremena u slučaju hitnih intervencija, obavlja i druge poslove po naređenju pretpostavljenih rukovodilaca.

Osnovna plaća radnog mjesta iznosi: 602,91KM.

4“Pomoćni radnik”: obavlja poslove iskopa, zatrpavanja, štemanja asfaltno-betonskih podloga, utovar materijala, betoniranje, pomaže kod izrade oplata, polaganja vodovodnih cijevi, asfaltiranja i sl., čisti zasunska i vodomjerna okna, pomaže pri zamjeni vodomjera i izradi novih vodovodnih priključaka, obavlja pripremne radove na izgradnji i rekonstruciji vodnih objekata, vodi računa o uređenju i zaštiti, kao i čistoći radilišta na kojem se izvode radovi, primjenjuje mjere zaštite na radu i PPZ, sarađuje i učestvuje u radu komisija u koje je imenovan po posebnom rješenju, odaziva se na poziv pretpostavljenog rukovodioca i izvan radnog vremena u slučaju hitnih intervencija, obavlja i druge poslove po naređenju pretpostavljenih rukovodilaca.

Osnovna plaća radnog mjesta iznosi: 751,61KM.

III

Prijavljivanje na Javni oglas vrši se pisanom prijavom koja mora biti potpisana od strane kandidata.

Kandidati koji se prijavljuju  na oglas potrebno je da ispunjavaju opšte i posebne uslove i to:

a) opšti uslovi

 • da je državljanin BiH  i da ima prebivalište  u BiH,

 • da je stariji od 18 godina,

 • da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koji se prijavljuje(dostavit će onaj kandidat  koji bude izabran u roku od 15 dana  od dana obavještenja o izboru u radni odnos).

b) posebni uslovi

Za radno mjesto pod rednim brojem 1. i nazivom: “II monter”:

 • završen VKV, V stepen stručne spreme, zvanje vodoinstalater ili druge mašinske struke,

 • da posjeduje vozačku dozvolu „B“ kategorije,

 • najmanje 2 godine radnog iskustva u struci i sličnim poslovima.

Za radno mjesto pod rednim brojevima 2.,3.,4. i nazivima:

“Pomoćni radnik na kanalizaciji”,

– “Čistačica”,

– “Pomoćni radnik”

 • završen NSS, II stepen stručne spreme, osnovna škola.

IV

Uz prijavu na Oglas,  kandidati  su  dužni dostaviti:

 • potpisanu prijavu na oglas sa kraćom biografijom,

 • rodni list,

 • uvjerenje o državljanstvu,

 • potvrdu  o prebivalištu CIPS,

 • diplomu ili svjedočanstvo o završenom školovanju, kao dokaz o stečenom zvanju i stručnoj spremi,  potrebnu za radno mjesto na koje se prijavljuje,

 • uvjerenje/potvrdu o radnom iskustvu za radno mjesto pod rednim brojem 1.,

 • kopiju vozačke dozvole za radno mjesto pod rednim brojem 1.

V

Uz prijavu na Javni oglas, kandidati su dužni dostaviti dokumente o ispunjavanju općih i posebnih uslova, original ili ovjerene fotokopije koje nisu starije od 6 mjeseci (osim rodnog lista) računajući do dana objave Javnog oglasa.

Kandidati uz prijavu, osim  potrebnih dokumenata, mogu dostaviti i druga dokumenta koja mogu uticati na izbor kandidata, kao što je pripadnost   jednoj od  niže navedenih kategorija, i to:

 • porodica bez prihoda (dokaz: kućna lista sa potvrdama o nezaposlenosti izdatu od strane nadležnog  zavoda za zapošljavanje, kopiju zdravstvene knjižice za članove koji nisu prijavljeni kod navedenog zavoda,  potvrdu o redovnom školovanju),

 • porodica poginulih boraca odnosno porodice šehida  i RVI (dokaz: uvjerenje izdato od nadležnog ministarstva),

 • demobilisani branilac, u smislu Zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica (“Službene novine BiH”, br. 54/19), dokaz: uvjerenje izdato od nadležnog ministarstva i službe za zapošljavanje da se nalazi na listi nezaposlenih lica.

Kandidati koji dostave dokumenta kojim dokazuju pripadnost  jednoj od   kategorija iz ove tačke, imat će prednost u odnosu na istorangiranog kandidata.

Sa kandidatima koji budu ispunjavali formalno-pravne uslove (što dokazuju priloženom dokumentacijom), u skladu sa Procedurom o provođenju postupka prijema u radni odnos u JP “ViK” d.o.o. Zenica, broj: 101-11371/19MS od 08.08.2019. godine, Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos, obavit će usmeni stručni ispit/intervju.

Usmeni stručni ispit/intervju  se obavlja na način da svaki član Komisije  postavlja po dva pitanja svakom kandidatu, koja će biti ista za sve kandidate. Kandidati će se ocjenjivati  ocjenom od 1 do 5, a rezultat će biti zbir bodova koji su dali svi članovi Komisije, podijeljen sa brojem članova Komisije.

Komisija će kandidate o terminu održavanja usmenog testiranja  pismeno obavijestiti na adresu kandidata, kao i na e-mail adresu  ukoliko je ista navedena u prijavi, i to najmanje 5 (pet) dana prije održavanja  testiranja.

Nakon održanog  testiranja, Komisija  u skladu sa postignutim ocjenama na testiranju sastavlja Izvještaj i  utvrđuje Listu uspješnih kandidata i iste dostavlja  direktoru preduzeća.

Za sva dodatna obavještenja možete se obratiti na telefon  broj: 032/209-337.

VI

Sa kandidatom koji bude primljen u radni odnos  na  prijavljeno radno mjesto, zaključit će se ugovor o radu na neodređeno/određeno  vrijeme uz uslov probnog rada od 3 (tri) mjeseca.

U slučaju da kandidat ne zadovolji očekivanja poslodavca u toku trajanja probnog rada, prestat će mu  radni odnos sa istekom trajanja probnog rada, bez obaveze odrađivanja otkaznog roka. U tom slučaju direktor preduzeća, će donijeti odluku o prijemu u radni odnos sljedećeg kandidata sa liste uspješnih kandidata.

VII

Kandidati koji nisu izabrani na radno mjesto za koje je provedena procedura prijema, bit će pismeno obaviješteni, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana donošenja odluke o prijemu u radni odnos izabranog kandidata.

VIII

Javni oglas će biti objavljen u dnevnom listu “Oslobođenje”, na web stranici Grada Zenica i web stranici Javnog preduzeća “ViK“ d.o.o. Zenica, te će isti biti dostavljen JU Službi za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona, koja je dužna da  Oglas objavi isti dan na svojoj web stranici.

Javni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana  posljednje objave.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom, dostaviti u zatvorenoj koverti, lično na protokol u sjedište preduzeća ili preporučenom poštom na adresu:

Javno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica, Ulica Školska broj 10
„NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“
na radno mjesto pod rednim brojem _____

Neuredne, nepotpune i neblagovremeno pristigle prijave neće se uzeti u razmatranje.

Preduzeće nije obavezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.

Kandidati koji ne budu pozvani na intervju odnosno kandidati koji nisu izabrani, mogu preuzeti svoju dokumentaciju u sjedištu preduzeća, uz predočenje lične karte.

  

                                                                               DIREKTOR            

                                                                               ________________________

                                                                                Pašalić Emir, dipl.ing.građ.

Broj:101-5804/22 ŠS
Zenica, 14.04.2022. godine

Preuzmite tekst konkursa

Kategorije