JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, u JP „ViK“ d.o.o. Zenica, uz uslov probnog rada u trajanju od tri (3) mjeseca

Preuzmite tekst konkursa

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu („Službene novine FBiH“, broj: 26/16, 89/18 i 44/22), u skladu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine ZE-DO kantona“, broj: 9/23 i 14/23) i članom 4. stav (1) Pravilnika o radu Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica, broj: 101-15765/19 od 22.11.2019. godine, te Odlukom o potrebi prijema radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto: „Pomoćni očitač“, u Službi za evidenciju, očitanje, AOP, obračun i informacije, uz uslov probnog rada od 3 (tri) mjeseca, broj: 101-13298-1/23 ŠS od 15.11.2023. godine, te u skladu sa Prethodnom saglasnosti Gradonačelnika Grada Zenica, broj: 02-45-25678/23 od 21.11.2023. godine, direktor Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica, raspisuje

JAVNI OGLAS
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, u JP „ViK“ d.o.o. Zenica,
 uz uslov probnog rada u trajanju od tri (3) mjeseca

 

I

Javno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica raspisuje Javni oglas za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz uslov probnog rada u trajanju od 3 (tri) mjeseca, na radno mjesto:

„Pomoćni očitač“, u Službi za evidenciju, očitanje, AOP, obračun i informacije,                    1 (jedan) izvršilac

II

Opisi poslova iz člana 1. Javnog oglasa glasi:

“Pomoćni očitač”: obavlja poslove na terenu sa očitačem: podiže poklopac i ulazi u vodomjerno okno, očitava vodomjer i očitano stanje saopštava očitaču, čisti vodomjerno okno od mehaničkih nečistoća i po potrebi izbacuje vodu iz vodomjernog okna ukoliko nije neophodan angažman specijalne opreme ili mašina, zajedno s očitačem vrši blagovremenu i kvalitetnu pripremu podjele računa u skladu s planom i uputama pretpostavljenog rukovodioca, savjesno i blagovremeno vrši podjelu – uručenje računa za uslugu isporuke vode i uslugu odvodnje otpadnih voda korisnicima i druge račune po nalogu pretpostavljenog rukovodioca, kontinuirano provjerava tačnost evidentiranih podataka o potrošačima ( naziv potrošača, adresa, broj vodomjera i sl.) sa stvarnim stanjem na terenu, a sve neusklađenosti prijavljuje pismeno na protokol preduzeća, očitaču saopštava sve uočene nepravilnosti u vodomjernom oknu: neispravne vodomjere za zamjenu, kvarove u vodomjernom oknu, tehnički i sanitarno neispravna vodomjerna okna, ilegalni priključci – štucne, i sl., uručuje naloge za isključenje iz gradske vodovodne mreže, primjenjuje mjere zaštite na radu i PPZ, odaziva se na poziv pretpostavljenog rukovodioca i izvan radnog vremena u slučaju hitnih intervencija, obavlja i druge poslove prema ukazanoj potrebi po naređenju neposrednog rukovodioca.

Osnovna plaća radnog mjesta iznosi: 779,76KM.

III

Prijava na Javni oglas vrši se pisanom prijavom koja mora biti potpisana od strane kandidata.

Kandidati koji se prijavljuju  na Javni oglas moraju da ispunjavaju opšte i posebne uslove i to:

a) OPŠTI USLOVI

 • da je stariji od 18 godina,

 • da je državljanin BiH  i da ima prebivalište  u BiH,

 • da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje  (dostavit će onaj kandidat  koji bude izabran u roku od 15 dana  od dana od dana zaprimanja obavještenja o njegovom izboru, odnosno okončanja oglasne procedure).

b) POSEBNI USLOVI

 • da ima završen NSS, II stepen stručne spreme, osnovna škola.

IV

Uz prijavu na Oglas,  kandidati  su  dužni dostaviti:

 • potpisanu prijavu na Oglas, koja obavezno sadrži: prezime i ime, adresu prebivališta, kontakt telefon i e-mail, naziv radnog mjesta iz Javnog oglasa na koje se podnosi prijava, spisak dokumentacije koja se prilaže uz prijavu, datum prijave, potpis kandidata,

 • uvjerenje o državljanstvu,

 • izvod iz matične knjige rođenih (rodni list),

 • potvrdu o prebivalištu – CIPS,

 • diplomu o završenom školovanju, kao dokaz o stručnoj spremi.

V

Uz prijavu na Javni oglas, kandidati su dužni dostaviti dokumente o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, original ili ovjerene fotokopije koje nisu starije od 6 (šest) mjeseci, osim za rodni list, računajući do dana objave Javnog oglasa.

Kandidati uz prijavu, osim potrebnih dokumenata, mogu dostaviti i druge dokumente koji mogu uticati na izbor kandidata, kao što je pripadnost jednoj od niže navedenih kategorija, i to:

 • porodica bez prihoda (dokaz: kućna lista sa potvrdama o nezaposlenosti izdatu od strane nadležnog  zavoda za zapošljavanje, kopiju zdravstvene knjižice za članove koji nisu prijavljeni kod navedenog zavoda,  potvrdu o redovnom školovanju),

 • porodica poginulih boraca odnosno porodice šehida  i RVI (dokaz: uvjerenje izdato od nadležnog ministarstva),

 • demobilisani branilac, u smislu Zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica (“Službene novine BiH”, br. 54/19), dokaz: uvjerenje izdato od nadležnog ministarstva i službe za zapošljavanje da se nalazi na listi nezaposlenih lica.

Kandidati koji dostave dokumenta kojim dokazuju pripadnost jednoj od kategorija iz ove tačke, imat će prednost u odnosu na istorangiranog kandidata.

Sa kandidatima koji budu ispunjavali formalno-pravne uslove (što dokazuju priloženom dokumentacijom), u skladu sa Procedurom o provođenju postupka prijema u radni odnos u JP “ViK” d.o.o. Zenica, broj: 101-12514/23 ŠS od 26.10.2023. godine, Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos, obavit će intervju.

Intervju za poslove iz člana 2. Oglasa se obavlja na način da svaki član Komisije postavlja po 2 (dva) pitanja svakom kandidatu, koja će biti ista za sve kandidate. Kandidati će biti ocjenjivani ocjenama od 1 do 5, a rezultat će biti zbir bodova koji su dali svi članovi Komisije, podijeljen sa brojem članova Komisije.

Kandidati će o terminu i mjestu održavanja intervjua, biti obaviješteni dostavom skenirane obavijesti na e-mail adresu kandidata najmanje 5 (pet) dana prije održavanja intervjua, a ista obavijest bit će postavljena na web stranici i oglasnoj ploči Preduzeća.

Nakon održanog intervjua, Komisija u skladu sa postignutim ocjenama na testiranju sastavlja Izvještaj i utvrđuje Listu uspješnih kandidata i iste dostavlja direktoru preduzeća.

Ako kandidat ne pristupi intervjuu u tačno zakazanom terminu i mjestu, smatrat će se da je odustao od daljnje oglasne procedure.

Za sva dodatna obavještenja možete se obratiti na telefon  broj: 032/209-337.

VI

Neuredne, nepotpune i neblagovremen prijave, Komisija će odbaciti zaključkom koji se dostavlja na adresu podnosioca prijave.

Sa kandidatom koji bude primljen u radni odnos na prijavljeno radno mjesto, zaključit će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme uz uslov probnog rada od 3 (tri) mjeseca.

U slučaju da kandidat ne zadovolji očekivanja poslodavca u toku trajanja probnog rada, prestat će mu radni odnos sa istekom trajanja probnog rada, bez obaveze odrađivanja otkaznog roka. U tom slučaju direktor preduzeća, će donijeti odluku o prijemu u radni odnos sljedećeg kandidata sa Liste uspješnih kandidata.

VII

Kandidati koji nisu izabrani na radno mjesto, bit će obaviješteni pisanim putem na adresu prebivališta o izboru kandidata za prijem u radni odnos, sa poukom o pravnom lijeku, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana donošenja odluke o prijemu u radni odnos izabranog kandidata.

VIII

Obavijest o Javnom oglasu bit će objavljena u dnevnom listu „Dnevni avaz“, a integralni tekst Javnog oglasa bit će objavljen na web stranici Grada Zenica, web stranici JP „ViK“ d.o.o. Zenica i bit će dostavljen JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona, koja je dužna integralni tekst Javnog oglasa objaviti isti dan na svojoj web stranici.

Javni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana posljednje objave.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom, dostaviti u zatvorenoj koverti, lično na protokol u sjedište preduzeća ili preporučenom poštom na adresu:

Javno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica, Ulica Bistua Nuova br.17

„NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“
na radno mjesto pod nazivom: „______________“

Neuredne, nepotpune i neblagovremeno pristigle prijave neće se uzeti u razmatranje.

Preduzeće nije obavezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.

Kandidati koji ne budu pozvani na intervju odnosno kandidati koji nisu izabrani, mogu preuzeti svoju dokumentaciju u sjedištu preduzeća, uz predočenje lične karte.

DIREKTOR             

Pašalić Emir, dipl.ing.građ.

Broj:101-13711-1/23 ŠS
Zenica, 27.11.2023. godine

Preuzmite tekst konkursa

Kategorije