JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme u JP „ViK“ d.o.o. Zenica, uz uslov probnog rada u trajanju od tri (3) mjeseca

Preuzmite tekst javnog oglasa

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu („Službene novine FBiH“, broj: 26/16, 89/18, 44/22 i 39/24)  i člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko – dobojskom kantonu („Službene novine ZE-DO kantona“, broj:2/24), u skladu sa članom 15. stav (3) Pravilnika o radu Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica, broj:100-2600/24 od 04.03.2024. godine i člana 3. Procedure o provođenju postupka prijema u radni odnos u JP „ViK“ d.o.o. Zenica, broj:101-3149/24ŠS od 12.03.2024. godine,  a imajući u vidu Odluku o potrebi prijema radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz uslov probnog rada od 3 (tri) mjeseca, broj:101-6049-1/24 ME od 24.05.2024. godine, te u skladu sa Prethodnom saglasnosti Gradonačelnika Grada Zenica, broj:02-45-10919/24 od 28.05.2024.godine, direktor Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica, raspisuje

JAVNI OGLAS
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme
u JP „ViK“ d.o.o. Zenica, uz uslov probnog rada u trajanju od tri (3) mjeseca

 I

Javno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica raspisuje Javni oglas za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz uslov probnog rada u trajanju od 3 (tri) mjeseca, na sljedeće radno mjesto:

„Čistačica“, u Službi za kadrovske i opšte poslove, 1 (jedan) izvršilac.

II

Opisi poslova iz člana 1. Javnog oglasa glasi:

“Čistačica”: vrši čišćenje i higijensko održavanje svih poslovnih prostorija u preduzeću, ručno i uz pomoć mašina za čišćenje, redovno provjerava ispravnosti kućnih instalacija u toku radnog vremena i o kvaru/havariji obaviještava odgovorno lice, primjenjuje mjere zaštite na radu i PPZ, odaziva se na poziv pretpostavljenog rukovodioca i izvan radnog vremena u slučaju hitnih intervencija, obavlja i druge poslove po naređenju pretpostavljenih rukovodilaca.

III

Prijava na Javni oglas vrši se pisanom prijavom sa biografijom koja mora biti potpisana od strane kandidata.

Kandidati koji se prijavljuju  na Oglas potrebno je da ispunjavaju opšte i posebne uslove i to:

a) OPŠTI USLOVI

 • da je stariji od 18 godina,

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine,

 • da posjeduje zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova i radnih zadataka (dostavlja izabrani kandidat u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o izboru u radni odnos).

b) POSEBNI USLOVI

 • da ima završen NSS, II stepen stručne spreme, osnovna škola

IV

 Uz prijavu na Oglas,  kandidati  su  dužni dostaviti:

 • potpisanu prijavu na Oglas sa biografijom, koja obavezno sadrži: prezime i ime, adresu prebivališta, kontakt telefon i e-mail, naziv radnog mjesta iz Javnog oglasa na koje se podnosi prijava, spisak dokumentacije koja se prilaže uz prijavu, datum prijave, potpis kandidata,

 • uvjerenje o državljanstvu,

 • izvod iz matične knjige rođenih (rodni list),

 • potvrdu o prebivalištu – CIPS,

 • svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi.

V

Uz prijavu na Javni oglas, kandidati su dužni dostaviti dokumente o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, koji moraju biti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji ne starijoj od 6 (šest) mjeseci, računajući do dana objave Javnog oglasa.

Kandidati uz prijavu, osim potrebnih dokumenata, mogu dostaviti i druga dokumenta koja mogu uticati na izbor kandidata, kao što je pripadnost jednoj od niže navedenih kategorija, i to:

 • porodica bez prihoda (dokaz: kućna lista sa potvrdama o nezaposlenosti izdata od strane nadležnog  zavoda za zapošljavanje, kopiju zdravstvene knjižice za članove koji nisu prijavljeni kod nadležnog zavoda,  potvrdu o redovnom školovanju),

 • porodica poginulih boraca odnosno porodice šehida i RVI (dokaz: uvjerenje izdato od nadležnog ministarstva),

 • demobilisani branilac, u smislu Zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica (“Službene novine BiH”, br. 54/19), dokaz: uvjerenje izdato od nadležnog ministarstva i službe za zapošljavanje da se nalazi na listi nezaposlenih lica.

Kandidati koji dostave dokumenta kojim dokazuju pripadnost jednoj od kategorija iz ove tačke, imat će prednost u odnosu na istorangiranog kandidata.

Sa kandidatima koji budu ispunjavali formalno-pravne uslove (što dokazuju priloženom dokumentacijom), u skladu sa Procedurom o provođenju postupka prijema u radni odnos u JP “ViK” d.o.o. Zenica, broj: 101-3149/24 ŠS od 12.03.2024. godine, Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos, obavit će intervju.

Intervju se obavlja na način da svaki član Komisije postavlja po  2 (dva) pitanja svakom kandidatu, koja će biti ista za sve kandidate. Kandidati će se ocjenjivati ocjenom od 1 do 5,  a rezultat će biti zbir bodova koji su dali svi članovi Komisije, podijeljen sa brojem članova Komisije.

Kandidati će o vremenu i mjestu održavanja intervjua, biti obaviješteni dostavom skenirane obavijesti na e-mail adresu kandidata najmanje 5 (pet) dana prije održavanja intervjua, a ista obavijest će  bit postavljena na web stranici i oglasnoj ploči Preduzeća.

Nakon održanog intervjua, Komisija u skladu sa postignutim ocjenama na intervju sastavlja Izvještaj i utvrđuje Listu uspješnih kandidata i iste dostavlja direktoru preduzeća.

Ako kandidat ne pristupi na intervju u tačno zakazano vrijeme i mjesto, smatrat će se da je odustao od daljnje oglasne procedure.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona: 032/209-337.

VI

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave, Komisija će odbaciti zaključkom koji se dostavlja na adresu podnosioca prijave.

Sa kandidatom koji bude primljen u radni odnos, zaključit će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme uz uslov probnog rada od 3 (tri) mjeseca.

U slučaju da kandidat ne zadovolji očekivanja poslodavca u toku trajanja probnog rada, prestat će mu radni odnos sa istekom trajanja probnog rada, bez obaveze odrađivanja otkaznog roka. U tom slučaju direktor preduzeća, će donijeti odluku o prijemu u radni odnos sljedećeg kandidata sa Liste uspješnih kandidata.

 VII

Kandidati koji nisu izabrani na radno mjesto, bit će obaviješteni pisanim putem na adresu prebivališta o izboru kandidata za prijem u radni odnos, sa poukom o pravnom lijeku, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana donošenja odluke o izboru i prijemu u radni odnos.

VIII

Obavijest o Javnom oglasu bit će objavljena u dnevnom listu „Dnevni avaz“, a integralni tekst Javnog oglasa bit će objavljen na web stranici Grada Zenica, web stranici JP „ViK“ d.o.o. Zenica i bit će dostavljen JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona, koja je dužna integralni tekst Javnog oglasa objaviti isti dan na svojoj web stranici.

Javni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana posljednje objave.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom, dostaviti u zatvorenoj koverti, lično na protokol u sjedište preduzeća ili preporučenom poštom na adresu:

Javno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica, Ulica Bistua Nuova br.17
„NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“
na radno mjesto pod nazivom: „ČISTAČICA“

Neuredne, nepotpune i neblagovremeno pristigle prijave neće se uzeti u razmatranje.

Preduzeće nije obavezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.

Kandidati koji ne budu pozvani na intervju odnosno kandidati koji nisu izabrani, mogu preuzeti svoju dokumentaciju u sjedištu preduzeća, uz predočenje lične karte.

DIREKTOR             

Pašalić Emir, dipl.ing.građ.

Broj:101-6520/24 ME
Zenica, 04.06.2024. godine

Preuzmite tekst javnog oglasa

Kategorije