JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme u JP „ViK“ d.o.o. Zenica, uz uslov probnog rada u trajanju od tri (3) mjeseca

Preuzmite tekst javnog oglasa

JAVNO PREDUZEĆE «VODOVOD I KANALIZACIJA» D.O.O.
                                  Z E N I C A

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu („Službene novine FBiH“, broj: 26/16, 89/18 i 44/22) i člana 4. stav (1) Pravilnika o radu Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica, broj: 101-15765/19 od 22.11.2019. godine, postupajući u skladu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine ZE-DO kantona“, broj: 8/19, 6/20 i 19/20) i Odlukom o potrebi prijema radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto: „II bravar“, u Odjeljenju radionica, uz uslov probnog rada od 3 (tri) mjeseca, broj: 101-1313-1/23ME od 03.02.2023. godine, te u skladu sa Prethodnom saglasnosti Gradonačelnika Grada Zenica, broj: 02-45-2527/23 od 08.02.2023.godine, direktor Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica, raspisuje

JAVNI OGLAS
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme u JP „ViK“ d.o.o. Zenica,
 uz uslov probnog rada u trajanju od tri (3) mjeseca

 

I

Javno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica raspisuje Javni oglas za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz uslov probnog rada u trajanju od 3 (tri) mjeseca, na sljedeće radno mjesto:

– na neodređeno vrijeme

1. „II bravar“, u Službi „Operative“, Odjeljenje radionica 1 (jedan) izvršilac. 

II

Opisi poslova iz člana 1. Javnog oglasa glasi:

1. “II bravar”: obavlja manje složene poslove popravke, održavanja i izrade novih mašinskih dijelova i sklopova, izrađuje sve vrste metalnih poklopaca, rešetki i penjalica, održava mašinske uređaje, postrojenja i opremu na vodovodnim objektima, pumpnim stanicama i drugim objektima preduzeća, u svom domenu prati rad mHE Čajdraš i po potrebi obavlja manje intervencije na mašinskim instalacijama, prati i učestvuje u realizaciji svih servisa na mHe Čajdraš, vrši ugradnju nove mašinske opreme u starim i novim vodovodnim objektima, po potrebi vrši rezanje vijaka plinskim gorionikom prilikom rekonstrukcije ili zamjene vodovodnih instalacija, pomaže pri utovaru i istovaru materijala i opreme u radionici i na terenu, obavještava neposrednog rukovodioca o svim nepravilnostima, vodi arhivu dokumentacije iz domena rada svog radnog mjesta u skladu sa važećim procedurama, primjenjuje mjere zaštite na radu i PPZ, sarađuje i učestvuje u radu komisija u koje je imenovan po posebnom rješenju, odaziva se na poziv pretpostavljenog rukovodioca i izvan radnog vremena u slučaju hitnih intervencija, obavlja i druge poslove po naređenju pretpostavljenih rukovodilaca.

Osnovna plaća radnog mjesta iznosi: 1.020,93KM.

III

Prijava na Javni oglas vrši se pisanom prijavom koja mora biti potpisana od strane kandidata.

Kandidati koji se prijavljuju  na Oglas potrebno je da ispunjavaju opšte i posebne uslove i to:

a) OPŠTI USLOVI

– da je državljanin BiH  i da ima prebivalište  u BiH,
– da je stariji od 18 godina,
– da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koji se prijavljuje
(dostavit će onaj kandidat  koji bude izabran u roku od 15 dana  od dana obavještenja o izboru u radni odnos).

b) POSEBNI USLOVI

– da ima završen KV, III stepen stručne spreme, mašinske ili metalske struke,
– da posjeduje vozačku dozvolu ”B” kategorije,
– da ima najmanje 1 godinu radnog iskustva u struci.

IV

 Uz prijavu na Oglas,  kandidati  su  dužni dostaviti:

– potpisanu prijavu na Oglas, koja obavezno sadrži: prezime i ime, adresu prebivališta, kontakt telefon i e-mail, naziv radnog mjesta iz Javnog oglasa na koje se podnosi prijava, spisak dokumentacije koja se prilaže uz prijavu, datum prijave, potpis kandidata,
– uvjerenje o državljanstvu,
– izvod iz matične knjige rođenih (rodni list),
– potvrdu o prebivalištu – CIPS,
– diplomu o završenom školovanju, kao dokaz o stečenom zvanju i stručnoj spremi,
– kopija vozačke dozvole „B“ kategorije,
– uvjerenje/potvrdu o radnom iskustvu u struci.

V

Uz prijavu na Javni oglas, kandidati su dužni dostaviti dokumente o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, original ili ovjerene fotokopije koje nisu starije od 6 (šest) mjeseci, osim rodnog lista, računajući do dana objave Javnog oglasa.

Kandidati uz prijavu, osim potrebnih dokumenata, mogu dostaviti i druga dokumenta koja mogu uticati na izbor kandidata, kao što je pripadnost jednoj od niže navedenih kategorija, i to:

– porodica bez prihoda (dokaz: kućna lista sa potvrdama o nezaposlenosti izdatu od strane nadležnog  zavoda za zapošljavanje, kopiju zdravstvene knjižice za članove koji nisu  prijavljeni kod navedenog zavoda,  potvrdu o redovnom školovanju),
– porodica poginulih boraca odnosno porodice šehida  i RVI (dokaz: uvjerenje izdato od  nadležnog ministarstva),
– demobilisani branilac, u smislu Zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica (“Službene novine BiH”, br. 54/19), dokaz: uvjerenje izdato od nadležnog ministarstva i službe za zapošljavanje da se nalazi na listi nezaposlenih lica.

Kandidati koji dostave dokumenta kojim dokazuju pripadnost jednoj od kategorija iz ove tačke, imat će prednost u odnosu na istorangiranog kandidata.

Sa kandidatima koji budu ispunjavali formalno-pravne uslove (što dokazuju priloženom dokumentacijom), u skladu sa Procedurom o provođenju postupka prijema u radni odnos u       JP “ViK” d.o.o. Zenica, broj: 101-11371/19MS od 08.08.2019. godine, Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos, obavit će intervju.

Intervju se obavlja na način da svaki član Komisije postavlja po dva pitanja svakom kandidatu, koja će biti ista za sve kandidate. Kandidati će se ocjenjivati ocjenom od 1 do 5, a rezultat će biti zbir bodova koji su dali svi članovi Komisije, podijeljen sa brojem članova Komisije.

Komisija će kandidate o terminu održavanja usmenog intervjua pismeno obavijestiti na adresu kandidata, kao i na e-mail adresu  ukoliko je ista navedena u prijavi, i to najmanje 5 (pet) dana prije održavanja intervjua.

Nakon održanog intervjua, Komisija u skladu sa postignutim ocjenama na testiranju sastavlja Izvještaj i utvrđuje Listu uspješnih kandidata i iste dostavlja direktoru preduzeća.

Za sva dodatna obavještenja možete se obratiti na telefon  broj: 032/209-337.

VI

Sa kandidatom koji bude primljen u radni odnos na prijavljeno radno mjesto, zaključit će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme uz uslov probnog rada od 3 (tri) mjeseca.

U slučaju da kandidat ne zadovolji očekivanja poslodavca u toku trajanja probnog rada, prestat će mu radni odnos sa istekom trajanja probnog rada, bez obaveze odrađivanja otkaznog roka. U tom slučaju direktor preduzeća, će donijeti odluku o prijemu u radni odnos sljedećeg kandidata sa Liste uspješnih kandidata.

VII

Kandidati koji nisu izabrani na radno mjesto za koje je provedena procedura prijema, bit će pismeno obaviješteni, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana donošenja odluke o prijemu u radni odnos izabranog kandidata.

VIII

Javni oglas će biti objavljen u dnevnom listu “Oslobođenje”, na web stranici Grada Zenica i web stranici Javnog preduzeća “ViK“ d.o.o. Zenica, te će isti biti dostavljen JU Službi za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona, koja je dužna da Oglas objavi isti dan na svojoj web stranici.

Javni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana posljednje objave.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom, dostaviti u zatvorenoj koverti, lično na protokol u sjedište preduzeća ili preporučenom poštom na adresu:

Javno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica, Ulica Školska broj 10
„NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“
na radno mjesto pod nazivom „II bravar“

Neuredne, nepotpune i neblagovremeno pristigle prijave neće se uzeti u razmatranje.

Preduzeće nije obavezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.

Kandidati koji ne budu pozvani na intervju odnosno kandidati koji nisu izabrani, mogu preuzeti svoju dokumentaciju u sjedištu preduzeća, uz predočenje lične karte.

 

DIREKTOR            

Pašalić Emir, dipl.ing.građ.

Broj:101-2786/23ME
Zenica, 03.03.2023.godine

Preuzmite tekst javnog oglasa

Kategorije