KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANA ODBORA ZA REVIZIJU JAVNOG PREDUZEĆA «VODOVOD I KANALIZACIJA» D.O.O. ZENICA

U skladu sa Zakonom o ministarskim vladinim i drugim imenovanjima u FBiH ( „Službene novine FBiH“, broj: 34/03), a osnovu člana 8. i 26. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12),), a u vezi sa članom 271. Zakona o privrednim društvima (“Službene novine Federacije BiH”, br. 80/15), člana 35.Statuta Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica i Odluke o raspisivanju  Konkursa za izbor i predlaganje kandidata za člana  Odbora za reviziju Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica broj:100-6556/22 ŠS od 28.04.2022. godine, Nadzorni odbor raspisuje

K O N K U R S 

ZA IZBOR I   IMENOVANJE  ČLANA   ODBORA ZA REVIZIJU  

JAVNOG PREDUZEĆA «VODOVOD I KANALIZACIJA» D.O.O. ZENICA 

 1. Objavljuje se javni konkurs za izbor i imenovanje kandidata za člana Odbora za reviziju JP „ViK“ d.o.o. Zenica

 1. Opis pozicije 

Odbor za reviziju nadležan je i odgovoran da:

 • imenuje vanjskog revizora;

 • imenenuje direktora odjela za internu reviziju na osnovu javnog konkursa za izbor tehnički najbolje kvalifikovanog kandidata, ukoliko Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine  nije upoznao javno preduzeće sa svojom namjerom da izvrši imenovanje u roku od 30 dana od dana kada je generalni  revizor obaviješten u skladu sa članom 27. stav 5.  Zakona o javnim preduzećima;

 • razmatra godišnju strategiju  rizika i plan revizije u kojima su prikazane pojedinosti u pogledu rizičnih područja i revizija koje će se izvršiti, te osigura da prijavljena pitanja budu bez odlaganja i na odgovarajući način korigovana;

 • razmatra navedenu strategiju rizika i plan revizije i postiže sporazum sa generalnim revizorom po pitanju obrade, isključivo u slučaju kada je generalni revizor imenovao direktora odjela za internu reviziju javnog preduzeća;

 • osigura da odjel za internu reviziju izvrši svoj posao u skladu sa planom revizije;

 • osigura da interne kontrole u javnom preduzeću budu adekvatne i da funkcioniraju kako je predviđeno;

 • podnosi nadzornom odboru sažete mjesečne izvještaje o svojim sastancima svakog mjeseca;

 • konsultuje se sa generalnim revizorom u pogledu nezavisne revizorske organizacije ili strukovne stručne grupe koja vrši stručno unutrašnje strukovno ocjenjivanje odjela za internu reviziju svake dvije do tri godine;

 • osigura da odjel za internu reviziju obavlja svoje obaveze u skladu sa međunarodnim revizijskim standardima.

 1. Mandat

Na osnovu provedenog javnog konkursa, Nadzorni odbor JP „ViK“ d.o.o. Zenica , većinom glasova, izvršit će izbor najkvalifikovanijeg kandidata za tu funkciju i predložiti Skupštini Preduzeća  da imenuje člana Odbora  za reviziju JP „ViK“ d.o.o. Zenica.

Član Odbora za reviziju bit će imenovan na period isteka mandata aktuelnog saziva Odbora za reviziju, odnosno do dana 30.11.2022.godine.  Sa imenovanim članom Odbora za reviziju, na osnovu Odluke Skupštine Preduzeća, zaključuje se ugovor kojim će se regulisati ovlaštenja, odgovornosti i visina naknade.

 1. Uslovi

Kandidat koji apliciraju moraju  ispunjavati  opće i posebne uslove, i to:

 1. a) opći uslovi 

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine;

 • da je stariji od 18 godina i  nije stariji od 65 godina na dan imenovanja;

 • da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od 3 (tri) godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije (za kandidate koji su radili ili još uvijek rade u državnoj službi);

 • da se na njega ne odnosi član IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine;

 • da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup nespojive s dužnošću člana Odbora za reviziju, 5 (pet) godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne, prije dana objavljivanja upražnjene pozicije;

 • da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje dužnosti iz nadležnosti Odbora za reviziju;

 • da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik izabranim zvaničnicima i nosiocima izvršnih funkcija u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine i Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine;

 • da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine;

 • da nije zaposlenik, član Uprave ili Nadzornog odbora, niti da ima direktni ili indirektni finansijski interes u JP „ViK“ d.o.o. Zenica.

 1. b) Posebni uslovi 

 • da ima visoku stručnu spremu – završen ekonomski ili pravni fakultet, stečenu  po propisima koji su  se primjenjivali prije donošenja  Okvirnog Zakona o visokom obrazovanju u BiH ili koja je stečena u skladu sa pomenutim  Zakonom    i koja je vrednovana sa najmanje 240 ECTS bodova

 • da ima najmanje pet godina radnog iskustva  na poslovima finansija, računovodstva ili privrednog prava;

 • da posjeduje stručna znanja vezana za sadržaj i način rada organa upravljanja privrednih društava.

 

 1. Prilikom procjene kvalifikacija i iskustva kandidata uzet će se u obzir i slijedeće: 

 • sposobnost prepoznavanja, zastupanja i zaštite interesa privrednog društva;

 • sposobnost za odgovorno obavljanje dužnosti člana Odbora za reviziju;

 • izražena inicijativnost i neovisnost u radu i donošenju odluka;

 • komunikacijske i organizacijske sposobnosti;

 • znanje i sposobnost razumijevanja poslovnih izvještaja, poznavanje privrednog prava i ukupnog zakonodavstva na području djelovanja Odbora za reviziju;

 • sposobnost upravljanja finansijama i ljudskim resursima;

 • ostvareni rezultati rada;

 • preporuke neposrednih rukovodilaca.

 

 1. Potrebni dokumenti 

Prijave kandidata treba da sadrže kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, te slijedeća dokumenta:

 1. uvjerenje o državljanstvu,

 2. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena fotokopija CIPS-ove lične karte,

 3. uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo ili privredni nadležnog ministarstva unutrašnjih privredni prijestup   za radnje nespojive  sa dužnostims  člana Odbora za reviziju, 5 godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući  vrijeme zatvorske kazne;

 4. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;

 5. ovjerenu izjavu da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije (za kandidate koji su radili ili još uvijek rade u državnoj službi)

 6. ovjerenu izjavu da se na njega ne odnosi član IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine;

 7. ovjerenu izjavu da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik izabranim zvaničnicima i nosiocima izvršnih funkcija u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine i Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine;

 8. ovjerenu izjavu da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine;

 9. ovjerenu izjavu da nije zaposlenik, član Uprave ili Nadzornog odbora, niti da ima direktni ili indirektni finansijski interes u JP „ViK“ d.o.o. Zenica u smislu člana 14. Zakona o javnim preduzećima;

 10. dokaz o stručnoj spremi – diplomu o završenom studiju;

 11. dokaz o posjedovanju certifikata ovlaštenog revizora (samo za one koji apliciraju na mjesto predsjednika)

 12. potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu u okviru visoke stručne spreme;

Tražena dokumentacija mora biti originalna ili ovjerena fotokopija, ne starija od 3 mjeseca i ista se neće vraćati kandidatima.

Podnosioci prijava koji  budu ispunjavali formalno-pravne uslove, biće pozvani na intervju.

Podnosioci prijava sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, neće biti uzeti u razmatranje u daljnjem postupku imenovanja.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti lično ili preporučenom poštom sa naznakom i na adresu:

Javno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica. – „Prijava na konkurs za  izbor i
predlaganje kanidata Odbora za reviziju – Otvoriti isključivo pred nadležnom komisijom“. 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

                                                                                       

                                                                                                                                                                            PREDSJEDNIK NADZORNOG

                                                                                                                                                                                             ODBORA

                                                                                                                                                                                  Korlat Emir, dipl.ing.                                                                                                                             

                                                                                                                                                

Zenica, 28.04.2022. godine

Broj: 100-6556-2/22MS

Kategorije