Obavijest o mogućnosti izmirenja dugovanja bez plaćanja zateznih kamata

Cijenjeni potrošači,

 Nadzorni odbor JP „VIK“ d.o.o. Zenica je na 19. redovnoj sjednici, održanoj dana 29.05.2019.godine, donio Odluku o definisanju uslova i postupaka za brisanje kamata za potrošače iz kategorije „domaćinstva“ i „privreda“ koja važi do 31.12.2019.godine. Navedeno znači da potrošači, koji su izmirili glavni dug, sudske troškove (sudska taksa i troškovi advokata) i eventualni neutuženi dug, imaju mogućnost da potpišu Sporazum o brisanju zakonskih zateznih kamata.

Skladno tome, pozivamo sve potrošače iz kategorije „domaćinstva“, koji imaju dugovanja prema JP „VIK“ d.o.o. Zenica, da dođu u Službu za pravne, kadrovske i opšte poslove, direkcija u Radakovu, kako bi regulisali svoje obaveze.

Potrošači iz kategorije „privreda“ imaju mogućnost da na protokol preduzeća podnesu molbu za potpisivanje ugovora o plaćanju duga na rate, kojim će se odrediti dinamika i način izmirenja utuženih i neutuženih dugovanja, kao i sudskih troškova. Po izmirenju ugovorenih obaveza i ovi potrošači stiču pravo da potpišu Aneks ugovora, kojim će se osloboditi plaćanja zakonskih zateznih kamata.

Imajući u vidu da je Odluka o otpisu zakonskih zateznih kamata donošena nekoliko godina zaredom, smatramo da su potrošači imali dovoljno vremena da svoja dugovanja izmire bez plaćanja kamata. Zbog toga, apelujemo na naše potrošače da do isteka važenja Odluke iskoriste još ovu priliku, jer nije izvjesno njeno ponovno donošenje u narednom periodu.

Ujedno se ovim putem zahvaljujemo savjesnim građanima koji redovnim izmirenjem računa za isporučenu vodu i uslugu odvodnje kanalizacije omogućavaju svakodnevno uredno snabdijevanje vodom grada Zenica, kao i realizaciju brojnih investicionih projekata na unapređenju vodovodnog i kanalizacionog sistema.

 S poštovanjem!

Kategorije