POČINJE REALIZACIJA VELIKOG RAZVOJNOG PROJEKTA “SAKUPLJANJE I TRETMAN OTPADNIH VODA U ZENICI”

Potpisan ugovor za izgradnju sistema kolektora

 

JP ‘’ViK’’ d.o.o. Zenica obavještava javnost da je potpisan ugovor za izgradnju sistema kanalizacionih kolektora, čime počinje realizacija velikog razvojnog projekta ”Sakupljanje i tretman otpadnih voda u Zenici”.

Na međunarodnom natječaju, koji je započeo u februaru mjesecu ove godine, pobjedila je kompanija ‘’Mibral’’ d.o.o. Sarajevo, s kojom je potpisan ugovor za izvođenje radova. Potpisu ugovora prethodila je zahtjevna i dugotrajna tenderska procedura, koja je u potpunosti provedena u skladu sa Smjernicama za nabavke najvećeg donatora projekta tj. Njemačke Razvojne banke KfW, pri čemu je banka detaljno kontrolisala i dala saglasnost za svaki korak tenderskog postupka.

Vrijednost ugovorenih radova iznosi 4.216.665,35 EUR (cca 8,25 miliona KM), a rok za izvođenje je 18 mjeseci.

Podsjetimo, projekat “Sakupljanje i tretman otpadnih voda u Zenici’’ sastoji se od dvije komponente:

  • Komponenta 1: Izgradnja sistema kolektora

  • Komponenta 2: Izgradnja mehaničko – biološkog postrojenja za tretman otpadnih voda.

Komponenta 1, za koju je potpisan ugovor o izvođenju radova, podrazumijeva izgradnju kanalizacionih kolektora ukupne dužine 6.988 metara, uključujući 168 revizionih okana kao i jedne prepumpne stanice. Najznačajniji dio ove komponente predstavlja nastavak izgradnje Glavnog lijevoobalnog kolektora do lokacije budućeg postrojenja za tretman otpadnih voda u Banlozima. Pored toga, veoma je značajna i izgradnja prve faze kolektora Drivuša-Bojin vir, jer u ovom dijelu grada trenutno ne postoji gradski kanalizacioni sistem pa će se izgradnjom ovog kolektora znatno unaprijediti uslovi života stanovnika ovog dijela grada.

Važno je naglasiti, da će u okviru Komponente 1 biti izgrađeni i kanalizacioni kolektori, kojima će se eliminirati odvodnja gradskih otpadnih voda kroz krug kompanije Arcelor Mittal. Naime, razdvajanjem komunalnih otpadnih voda od otpadnih voda industrijskih zagađivača (Arcelor Mittal i RMU Zenica), Grad Zenice će ispuniti uslove iz Akcionog plan i obavezivanja, čime se nameće obaveza pomenutim industrijskim zagađivačima da na odgovarajući način tretiraju svoje otpadne vode prije ispuštanja u rijeku Bosnu, što će imati veoma pozitivan uticaj na zaštitu životne sredine.

Imajući u vidu, da projekat ”Sakupljanje i tretman otpadnih voda u Zenici” ima za cilj da se na higijenski i ekološki prihvatljiv način izvrši prikupljanje i transport, a potom i odgovarajući tretman gradskih otpadnih voda, Grad Zenica je za realizaciju ovog projekta dobio značajna donatorska sredstva, o čemu su zaključeni odgovarajući ugovori. Ukupan budžet projekta iznosi 19.266.697,00  eura (cca 37,68 miliona KM), a čine ga:

  • Grant Njemačke Razvojne banke KfW u iznosu 13.516.697,00 eura

  • Grant Državnog sekretarijata za ekonomske poslove Švicarske (SECO) u iznosu 4.750.000,00 eura

  • Finansijski doprinos Grada Zenica u iznosu 1.000.000,00 eura.

Uspješnom realizacijom ovog projekta poboljšaće se kvalitet života građana Zenice, kao i kvalitet vode rijeke Bosne nizvodno od grada.

Grafički prikaz trase planiranih kanalizacionih kolektora

Kategorije