CIJENE USLUGA

VODA I KANALIZACIJA

Cijene usluga definisane su Odlikom o utvrđivanju cijena vode i kanalizacije za privredu i domaćinstva 02-14-18919/04 od 30.12.2004. godine.

CIJENE ZA DOMAĆINSTVA I VJERSKE OBJEKTE

[vc_table vc_table_theme=”simple_blue” allow_html=”1”][align-left]cijena%20vode%20za%20doma%C4%87instva,[border_right;border_left;border_right;align-left]0%2C40%20KM%2Fm3%20%20bez%20PDV-a|[align-left]cijena%20vode%20za%20doma%C4%87instva%20(vodosnabdijevanje%20preko%20pumpe),[border_right;border_left;border_right;align-left]0%2C50%20KM%2Fm3%20%20bez%20PDV-a|[align-left]naknada%20za%20kanalizaciju%20za%20doma%C4%87instva,[border_right;border_left;border_right;align-left]0%2C20%20KM%2Fm3%20%20bez%20PDV-a|[align-left]cijena%20vode%20za%20vjerske%20objekte%20i%20institucije,[border_right;border_left;border_right;align-left]0%2C40%20KM%2Fm3%20%20bez%20PDV-a|[align-left]naknada%20za%20kanalizaciju%20za%20vjerske%20objekte%20i%20institucije,[border_right;border_left;border_right;align-left]0%2C20%20KM%2Fm3%20%20bez%20PDV-a[/vc_table]

FIKSNI TROŠAK

Fiksni troškovi su oni troškovi koje ima davalac usluge, JP“ViK“d.o.o. Zenica, neovisno od tog koju količinu vode preuzima potrošač, a to su: 1. očitanje vodomjera, 2. obračun potrošnje i naknada,  3. štampanje faktura ( računa), 4. dostava faktura ( računa), 5. održavanje, baždarenje i zamjena vodomjera i drugo.
[vc_table vc_table_theme=”simple_blue” allow_html=”1”][align-left]naknada%20za%20fiksni%20tro%C5%A1ak%20o%C4%8Ditanja%20vodomjera%20i%20obra%C4%8Duna%20za%20doma%C4%87instva,[border_right;border_left;border_right;align-left]2%2C99%20KM%2Fmjesec%20bez%20PDV-a[/vc_table]

CIJENE ZA PRIVREDNE SUBJEKTE I POVLAŠTENE POTROŠAČE

[vc_table vc_table_theme=”simple_blue” allow_html=”1”][align-left]cijena%20vode%20za%20privredne%20subjekte,[border_right;border_left;border_right;align-left]1%2C00%20KM%2Fm3%20%20bez%20PDV-a|[align-left]cijena%20vode%20za%20privredne%20subjekte%20(vodosnabdijevanje%20preko%20pumpe),[border_right;border_left;border_right;align-left]1%2C10%20KM%2Fm3%20%20bez%20PDV-a|[align-left]naknada%20za%20kanalizaciju%20za%20privredne%20subjekte,[border_right;border_left;border_right;align-left]0%2C70%20KM%2Fm3%20%20bez%20PDV-a|[align-left]cijena%20vode%20za%20povla%C5%A1tene%20potro%C5%A1a%C4%8De,[border_right;border_left;border_right;align-left]0%2C80%20KM%2Fm3%20%20bez%20PDV-a|[align-left]cijene%20vode%20za%20povla%C5%A1tene%20potro%C5%A1a%C4%8De%20koji%20se%20snabdijevaju%20preko%20pumpne%20stanice,[border_right;border_left;border_right;align-left]0%2C90%20KM%2Fm3%20%20bez%20PDV-a|naknada%20za%20kanalizaciju%20za%20povla%C5%A1tene%20potro%C5%A1a%C4%8De,[border_left]0%2C50%20KM%2Fm3%20%20bez%20PDV-a[/vc_table]
Povlašteni potrošači su:
općinski, kantonalni i federalni budžetski korisnici; javne ustanove; pedagoške institucije; osnovne škole, srednje škole i fakulteti, studnetski i đački domovi, udruženja građana; sportska društva; humanitarne organizacije i drugi korisnici koji nemaju redovan izvor finansiranja.

FIKSNI TROŠAK

Fiksni troškovi su oni troškovi koje ima davalac usluge, JP“ViK“d.o.o. Zenica, neovisno od tog koju količinu vode preuzima potrošač, a to su: 1. očitanje vodomjera, 2. obračun potrošnje i naknada,  3. štampanje faktura ( računa), 4. dostava faktura ( računa), 5. održavanje, baždarenje i zamjena vodomjera i drugo.
[vc_table vc_table_theme=”simple_blue” allow_html=”1”][align-left]naknada%20za%20fiksni%20tro%C5%A1ak%20o%C4%8Ditanja%20vodomjera%20i%20obra%C4%8Duna%20za%20privredne%20subjekte,[border_right;border_left;border_right;align-left]6%2C83%20KM%2Fmjesec%20bez%20PDV-a|naknada%20za%20fiksni%20tro%C5%A1ak%20o%C4%8Ditanja%20vodomjera%20i%20obra%C4%8Duna%20za%20povla%C5%A1tene%20potro%C5%A1a%C4%8De,4%2C70%20KM%2Fmjesec%20bez%20PDV-a[/vc_table]

Uz naprijed navedene naknade, potrošačima se fakturišu PDV i naknade koje preduzeće prikuplja za organe državne uprave, te obavezno unaprijed vrši uplatu tim organima, odnosno do desetog dana u mjesecu i to neovisno da li će preduzeće uspjeti da naplati ta sredstva od potrošača, a to su:

[vc_table vc_table_theme=”simple_blue” allow_html=”1”][align-left]porez%20na%20dodatu%20vrijednost%20(PDV)%2017%25%20na%20sve%20naprijed%20navedene%20naknade|[b]posebne%20vodoprivredne%20naknade%20za%20zahvatanje%20vode%20(PVNi)%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%200%2C01%20KM%2Fm3|[b]posebne%20vodoprivredne%20naknade%20za%20za%C5%A1titu%20vode%20(PVNz)%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%200%2C04%20KM%2Fm3|koncesiona%20naknada[/vc_table]