CIJENE USLUGA

VODA I KANALIZACIJA

Cijene usluga definisane su Odlikom o utvrđivanju cijena vode i kanalizacije za privredu i domaćinstva 02-14-18919/04 od 30.12.2004. godine.

CIJENE ZA DOMAĆINSTVA I VJERSKE OBJEKTE

FIKSNI TROŠAK

Fiksni troškovi su oni troškovi koje ima davalac usluge, JP“ViK“d.o.o. Zenica, neovisno od tog koju količinu vode preuzima potrošač, a to su: 1. očitanje vodomjera, 2. obračun potrošnje i naknada,  3. štampanje faktura ( računa), 4. dostava faktura ( računa), 5. održavanje, baždarenje i zamjena vodomjera i drugo.

CIJENE ZA PRIVREDNE SUBJEKTE I POVLAŠTENE POTROŠAČE

Povlašteni potrošači su:
općinski, kantonalni i federalni budžetski korisnici; javne ustanove; pedagoške institucije; osnovne škole, srednje škole i fakulteti, studnetski i đački domovi, udruženja građana; sportska društva; humanitarne organizacije i drugi korisnici koji nemaju redovan izvor finansiranja.

FIKSNI TROŠAK

Fiksni troškovi su oni troškovi koje ima davalac usluge, JP“ViK“d.o.o. Zenica, neovisno od tog koju količinu vode preuzima potrošač, a to su: 1. očitanje vodomjera, 2. obračun potrošnje i naknada,  3. štampanje faktura ( računa), 4. dostava faktura ( računa), 5. održavanje, baždarenje i zamjena vodomjera i drugo.

Uz naprijed navedene naknade, potrošačima se fakturišu PDV i naknade koje preduzeće prikuplja za organe državne uprave, te obavezno unaprijed vrši uplatu tim organima, odnosno do desetog dana u mjesecu i to neovisno da li će preduzeće uspjeti da naplati ta sredstva od potrošača, a to su: