JAVNI KONKURS/OGLAS za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme u JP „ViK“ d.o.o. Zenica uz uslov probnog rada u trajanju od tri (3) mjeseca

Preuzmite tekst konkursa

JAVNO PREDUZEĆE «VODOVOD I KANALIZACIJA» D.O.O.
                                Z E N I C A

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu („Službene novine FBiH“, broj: 26/16 i 89/18) i člana 4. stav (1) Pravilnika o radu Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica, broj: 101-15765/19 od 22.11.2019. godine, postupajući u skladu sa Uredbom  o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine ZE-DO kantona“, broj: 8/19, 6/20 i 19/20), te u skladu sa Prethodnom saglasnosti Gradonačelnika Grada Zenica za prijem u radni odnos, broj: 02-45-8291/22 od 11.04.2022.godine, broj: 02-45-10828/22 od 18.05.2022. godine i broj: 02-45-10828/22-1 od 26.05.2022. godine, direktor Javnog preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica, raspisuje: 

JAVNI  KONKURS / OGLAS
za prijem radnika u radni odnos  na  neodređeno vrijeme u JP „ViK“ d.o.o. Zenica
uz uslov probnog rada u trajanju od tri (3) mjeseca

 

 I

JP „ViK“ d.o.o. Zenica raspisuje Javni konkurs/oglas za  prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme , uz uslov probnog rada u trajanju od 3 (tri) mjeseca, na sljedeća radna mjesta, i to:

 1. “Inženjer za tehničke poslove”, u Tehničkoj službi…………………………………….….….1 izvršilac;

 2. „Komercijalista“, u Komercijalnoj službi, ………………………………………………………..1 izvršilac;

 3. “Pomoćni očitač“, u Službi za evidenciju očitanja, AOP-a,obračun i informacije……..1 izvršilac;

 4. „Pomoćni radnik“, u Odjeljenju održavanja vodovoda,……………………………………….1 izvršilac;

 5. „Poslužilac na vodozahvatu Kasapovići“, u Odjeljenju proizvodnje vode……………….2 izvršioca

II

Opisi poslova za radna mjesta iz člana 1. Javnog konkursa/oglasa, glase kako slijedi:

1.“Inženjer za tehničke poslove”: razrađuje dijelove složenog projekta u saradnji sa Inženjerom-projektantom i uz konsultacije sa Rukovodiocem tehničke službe te izrađuje nacrte i skice u okviru projekata ili tehničkih rješenja, radi manje složenu projektnu dokumentaciju, vrši nadzor na izgradnji vodnih objekata,  izrađuje tehnička rješenja za složenije priključke na vodovodnu i kanalizacionu mrežu, po potrebi umnožava i ažurira crteže i nacrte,  po potrebi priprema situacije položaja instalacija vodovoda i kanalizacije za Inženjera-projektanta i Rukovodioca tehničke službe, ispisuje građevinske dnevnike i građevinske knjige za radove koje vodi, priprema privremene i okončane situacije kod izvođenja radova, vodi arhivu dokumentacije iz domena rada svog radnog mjesta u skladu sa važećim procedurama preduzeća koje se odnose na arhiviranje, pravilno unosi i koristi podatke iz poslovno-informacionog sistema Preduzeća, sarađuje i učestvuje u radu komisija u koje je imenovan po posebnom rješenju, primjenjuje mjere zaštite na radu i PPZ, odaziva se na poziv pretpostavljenog rukovodioca i izvan radnog vremena u slučaju hitnih intervencija, obavlja i druge poslove po naređenju pretpostavljenih rukovodilaca.

Osnovna plaća radnog mjesta iznosi: 1.366,59KM.

2.“Komercijalista”: pravovremeno izdaje narudžbenice i prati realizaciju pojedinačnih narudžbenica i ugovora, pravilno unosi i koristi podatke iz poslovno – informacionog sistema Preduzeća, najmanje jednom mjesečno, u prisustvu skladištara i pomoćnog radnika u skladištu, vrši kontrolu stanja skladišta metodom slučajnog uzorka za najmanje 30 artikala i dostavlja izvještaj o obavljenoj kontroli šefu službe, provjerava tačnost cijena i količina na računima te ugovorene rokove isporuka, u slučaju odstupanja sastavlja dopise za ispravku grešaka i prati njihovu realizaciju, kompletira ispravne račune i dostavlja službeniku za javne nabavke u cilju unosa u informacioni sistem (e-nabavke), po odobrenju šefa službe, dostavlja račune u finansijsku službu putem dostavne knjige na dalje postupanje, piše reklamacije/urgencije za robe, usluge i radove koji nisu isporučeni ili izvršeni u skladu s ugovorom i prati realizaciju reklamacija/urgencija do okončanja istih o čemu redovno izvještava pretpostavljenog, provodi nabavke putem direktnog sporazuma u skladu sa internim pravilnicima preduzeća i važećim zakonskim propisima, istražuje tržište za nabavke koje nisu ugovorene, istražuje potrebe drugih preduzeća za uslugama koje preduzeće pruža (laboratorija za verifikaciju, itd.), aktivno učestvuje u pripremi ponuda sa nadležnim službama, priprema ponudu te obezbjeđuje sakupljanje i dostavljanje dokaza u učešćima na tenderima kada se preduzeće javlja kao ponuđač, koordinira aktivnosti prodaje sekundarnih sirovina, rashodovanih materijala i sredstava, vrši izradu svih zahtjeva za pokretanje javnih nabavki u skladu sa Planom nabavki i potrebama preduzeća iz djelokruga komercijalne službe, kontroliše internu potrošnju mobilne telefonije prema Odluci direktora, vodi arhivu dokumentacije iz domena rada svog radnog mjesta u skladu sa važećim procedurama, primjenjuje mjere zaštite na radu i PPZ, sarađuje i učestvuje u radu  komisija u koje je imenovan po posebnom rješenju, odaziva se na poziv pretpostavljenog rukovodioca i izvan radnog vremena u slučaju hitnih intervencija, obavlja i druge poslove po naređenju pretpostavljenih rukovodilaca.

 Osnovna plaća radnog mjesta iznosi: 1.004,85KM.

3.”Pomoćni očitač“: obavlja poslove na terenu sa očitačem: podiže poklopac i ulazi u vodomjerno okno, očitava vodomjer i očitano stanje saopštava očitaču, čisti vodomjerno okno od mehaničkih nečistoća i po potrebi izbacuje vodu iz vodomjernog okna ukoliko nije neophodan angažman specijalne opreme ili mašina, zajedno s očitačem vrši blagovremenu i kvalitetnu pripremu podjele računa u skladu s planom i uputama pretpostavljenog rukovodioca, savjesno i blagovremeno vrši podjelu – uručenje računa za uslugu isporuke vode i uslugu odvodnje otpadnih voda korisnicima i druge račune po nalogu pretpostavljenog rukovodioca, kontinuirano provjerava tačnost evidentiranih podataka o potrošačima (naziv potrošača, adresa, broj vodomjera i sl.) sa stvarnim stanjem na terenu, a sve neusklađenosti prijavljuje pismeno na protokol preduzeća, očitaču saopštava sve uočene nepravilnosti u vodomjernom oknu: neispravne vodomjere za zamjenu, kvarove u vodomjernom oknu, tehnički i sanitarno neispravna vodomjerna okna, ilegalni priključci – štucne, i sl., uručuje naloge za isključenje iz gradske vodovodne mreže, primjenjuje mjere zaštite na radu i PPZ, odaziva se na poziv pretpostavljenog rukovodioca i izvan radnog vremena u slučaju hitnih intervencija, obavlja i druge poslove prema ukazanoj potrebi po naređenju neposrednog rukovodioca.

Osnovna plaća radnog mjesta iznosi: 683,29KM.

4.“Pomoćni radnik”: obavlja poslove iskopa, zatrpavanja, štemanja asfaltno-betonskih podloga, utovar materijala, betoniranje, pomaže kod izrade oplata, polaganja vodovodnih cijevi, asfaltiranja i sl., čisti zasunska i vodomjerna okna, pomaže pri zamjeni vodomjera, i izradi novih vodovodnih priključaka, obavlja pripremne radove na izgradnji i rekonstrukciji vodovodnih objekata, vodi računa o uređenju i zaštiti, kao i čistoći radilišta na kojem se izvode radovi, primjenjuje mjere zaštite na radu i PPZ, sarađuje  i učestvuje u radu komisija u koje je imenovan po posebnom rješenju, odaziva se na poziv pretpostavljenog rukovodioca i izvan radnog vremena u slučaju hitnih intervencija, obavlja i druge poslove po naređenju pretpostavljenih rukovodilaca.

Osnovna plaća radnog mjesta iznosi: 683,29KM.

5.”Poslužilac na vodozahvatu Kasapovići”: obavlja poslove vezane za tretman vode na vodnom objektu Kasapovići, radi na čišćenju vodozahvatne rešetke, pjeskolova i horizontalnih taložnika, održava čistoću kruga i vodotoka uz krug objekta,povremeno vrši pregled i obilazak uzvodnog dijela vodotoka, odgovara za materijal skladišten u krugu vodovodnog objekta, ispravno vodi sve zahtijevane evidencije i informiše pretpostavljenog o svim zbivanjima u toku smjene, vodi brigu o bezbjednosti objekta, održava sanitarnu ispravnosti postrojenja i objekata, pravilno unosi i koristi podatke iz poslovno – informacionog sistema Preduzeća, primjenjuje mjere zaštite na radu i PPZ, sarađuje i učestvuje u radu  komisija u koje je imenovan po posebnom rješenju, odaziva se na poziv pretpostavljenog rukovodioca i izvan radnog vremena u slučaju hitnih intervencija, obavlja i druge poslove po naređenju pretpostavljenih rukovodilaca.

Osnovna plaća radnog mjesta iznosi: 643,10KM.

III

Prijavljivanje na Javni konkurs/oglas vrši se pisanom prijavom koja mora biti potpisana od strane kandidata.

Kandidati koji se prijavljuju  na Javni konkurs/oglas treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove i to:

a) opšti uslovi

 • da je državljanin BiH  i da ima prebivalište  u BiH;

 • da je stariji od 18 godina;

 • da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje (dostavit će onaj kandidat koji bude izabran u roku od 15 dana od dana obavještenja o prijemu u radni odnos).

b) posebni uslovi

Za radno mjesto pod rednim brojem 1. pod nazivom: “Inženjer za tehničke poslove”:

 • da ima završen VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog (240 ECTS  bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonskog sistema studiranja, diplomirani inženjer mašinstva, Mašinski fakultet, diplomirani inženjer  građevinarstva, Građevinski fakultet

 • da poznaje rad na računaru MS Office,

 • da ima najmanje 1 godinu radnog iskustva u struci i sličnim poslovima

 • da posjeduje vozačku dozvolu „B“ kategorije.

Za radno mjesto pod rednim brojem 2. pod nazivom: ”Komercijalista“:

 • da ima završen SSS IV stepen stručne spreme, ekonomskog ili tehničkog smjera,

 • da poznaje rad na računaru,

 • da ima najmanje 6 mjeseci  radnog iskustva.

Za radno mjesto pod rednim brojem 3. i nazivom: “Pomoćni očitač”, rednim brojem 4. i nazivom:“Pomoćni radnik”, te rednim bojem 5. i nazivom:”Poslužilac na vodozahvatu Kasapovići”

 • završen NSS, II stepen stručne spreme, osnovna škola.

IV

Uz prijavu na Konkurs/oglas,  kandidati  su  dužni dostaviti kako slijedi:

Za radno mjesto pod rednim brojem 1. i nazivom: “ Inženjer za tehničke poslove“:

 • potpisanu prijavu na Konkurs/oglas sa kraćom biografijom;

 • rodni list,

 • uvjerenje o državljanstvu;

 • potvrdu  o prebivalištu CIPS;

 • diplomu o završenom školovanju, kao dokaz o stečenom zvanju i stručnoj spremi;

 • uvjerenje/potvrdu o radnom iskustvu u struci i sličnim poslovima;

 • uvjerenje o završenoj obuci za rad na računaru MS office (ukoliko kandidat nema uvjerenje, u toku konkursne /oglasne procedure će se izvršiti provjera rada na računaru),

 • kopija vozačke dozvole „B“ kategorije.

Za radno mjesto pod rednim brojem 2. i nazivom: “ Komercijalista“:

 • potpisanu prijavu na Konkurs/oglas sa kraćom biografijom;

 • rodni list,

 • uvjerenje o državljanstvu;

 • potvrdu  o prebivalištu CIPS;

 • diplomu o završenom školovanju, kao dokaz o stečenom zvanju i stručnoj spremi;

 • uvjerenje/potvrdu o radnom iskustvu;

 • uvjerenje o završenoj obuci za rad na računaru (ukoliko kandidat nema uvjerenje, u toku konkursne /oglasne procedure će se izvršiti provjera rada na računaru).

Za radno mjesto pod rednim brojem 3. i nazivom: „Pomoćni očitač“ , pod rednim brojem 4. i  nazivom „Pomoćni radnik“ i rednim brojem 5. i nazivom:“Poslužilac na vodozahvatu Kasapovići :

 • potpisanu prijavu na Konkurs/oglas sa kraćom biografijom;

 • rodni list,

 • uvjerenje o državljanstvu;

 • potvrdu  o prebivalištu CIPS;

 • diplomu ili svjedočanstvo o završenom školovanju.

Kandidat koji bude izabran na radno mjesto pod nazivom: „Poslužilac na vodozahvatu Kasapovići“, u roku od 15 (petnaest) dana od  dana konačnosti odluke dostavit će sanitarnu knjižicu.

V

Uz prijavu na Javni konkurs/oglas, kandidati su dužni dostaviti dokumente o ispunjavanju općih i posebnih uslova, original ili ovjerene fotokopije koje nisu starije od 6 mjeseci (osim rodnog lista) računajući do dana objave Javnog konkursa/oglasa.

Kandidati uz prijavu, osim  potrebnih dokumenta, mogu dostaviti i druge dokumente koja mogu uticati na izbor kandidata, kao što je pripadnost jednoj od  niže navedenih kategorija, i to:

 • porodica bez prihoda ( dokaz: kućna lista sa potvrdama o nezaposlenosti izdatu od strane nadležnog  zavoda za zapošljavanje, kopiju zdravstvene knjižice za članove koji nisu prijavljeni kod navedenog zavoda,  potvrdu o redovnom školovanju);

 • porodica poginulih boraca odnosno porodice šehida  i RVI (dokaz: uvjerenje izdato od nadležnog ministarstva);

 • demobilisani branilac, u smislu Zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih  porodica (“Službene novine BiH”, broj: 54/19), dokaz: uvjerenje  izdato od nadležnog ministarstva i službe za zapošljavanje da se nalazi na listi nezaposlenih lica.

Kandidati koji dostave dokumenta kojim dokazuju pripadnost  jednoj od   kategorija iz ove tačke, imat će prednost u odnosu na istorangiranog kandidata.

Sa kandidatima koji budu ispunjavali formalno-pravne uslove (što dokazuju priloženom dokumentacijom), u skladu sa Procedurom o provođenju postupka prijema u radni odnos u JP “ViK” d.o.o. Zenica, broj: 101-11371/19MS od 08.08.2019. godine, Komisija  za izbor kandidata za prijem u radni odnos,  obavit će pismeni i  usmeni stručni ispit, usmeni intervju,       u zavisnosti od stručne spreme koja je propisana za radno mjesto, i to:

 • za radno mjesto pod rednim brojem 1. obavit će se pismeni i usmeni stručni ispit,

 • za radno mjesto pod rednim brojem 2., 3., 4. i 5. obavit će se  usmeni intervju.

Pismeni stručni ispit Komisija će provesti na način da će svaki od kandidata dobiti 5 (pet) pitanja iz stručne oblasti, pri čemu se svaki odgovor boduje sa 5 bodova, te ukoliko kandidat  osvoji manje od 15 bodova, smatra se da kandidat nije položio pismeni stručni ispit i isti ne učestvuje u daljnjem postupku.

Usmeni stručni ispit/intervju  se obavlja na način da svaki član Komisije  postavlja po dva pitanja svakom kandidatu, koja će biti ista za sve kandidate. Kandidati će se ocjenjivati  ocjenom od 1 do 5, a rezultat će biti zbir bodova koji su dali svi članovi Komisije, podijeljen sa brojem članova Komisije.

Literatura iz koje će biti pismeni i usmeni stručni ispit za radno mjesto pod rednim brojem 1. i nazivom: “Inženjer za tehničke poslove”:

 1. Urbani vodovodni sistemi, autor dr. Munir Jahić

 2. Urbani kanalizacioni sistemi, autor dr. Munir Jahić

 3. Odluka o vodovodu i kanalizaciji (“Službene novine Općine Zenica”, broj: 5/11 i 2/12)

 4. Zakon o prostornom uređenju i građenju (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 1/14 i 4/16).

Sa kandidatima koji budu ispunjavali formalno-pravne uslove za radna mjesta pod rednim brojevima 2., 3., 4. i 5. i nazivima “Komercijalista“, „Pomoćni očitač“, „Pomoćni radnik“ i „Poslužilac na vodozahvatu Kasapovići“, u skladu sa Procedurom o provođenju postupka prijema u radni odnos u JP “ViK” d.o.o. Zenica, broj: 101-11371/19MS od 08.08.2019. godine, Komisija  za izbor kandidata za prijem u radni odnos,  obavit će  usmeni intervju.

Komisija će kandidate o terminu održavanja pismenog i usmenog stručnog ispita/intervjua pismeno obavijestiti na adresu kandidata, kao i na e-mail adresu  ukoliko je ista navedena u prijavi, i to najmanje 5 (pet) dana prije održavanja  ispita.

Nakon održanog  pismenog i usmenog stručnog ispita/intevjua, Komisija u skladu sa postignutim ocjenama na  pismenom i usmenom stručnom ispitu, odnosno intervjuu, sastavlja izvještaj  o provedenom postupku i  utvrđuje listu uspješnih kandidata i iste dostavlja  direktoru Preduzeća.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon  broj: 032/ 209-337.

 VI

Sa kandidatom koji bude primljen u radni odnos  na  radno mjesto za koje se prijavio, zaključit će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme, uz uslov probnog rada od  3 (tri) mjeseca.

U slučaju da kandidat ne zadovolji očekivanja poslodavca u toku trajanja probnog rada, prestat će mu  radni odnos sa istekom trajanja probnog rada, bez obaveze odrađivanja otkaznog roka. U tom slučaju direktor Preduzeća, će donijeti odluku o prijemu u radni odnos sljedećeg kandidata sa liste uspješnih kandidata.

VII

Kandidati koji nisu izabrani na radno mjesto za koje je provedena procedura prijema, bit će pismeno obaviješteni, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana donošenja odluke o prijemu u radni odnos izabranog kandidata.

VIII

Javni konkurs/oglas će biti objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“, na web stranici Grada Zenica i web stranici Javnog preduzeća “Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica, te će isti biti dostavljen JU Službi za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona, koja je dužna Konkurs/oglas objaviti isti dan na svojoj web stranici.

Javni konkurs/oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana  posljednje objave.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom, dostaviti u zatvorenoj koverti, preporučenom poštom  na adresu:

Javno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica, Ulica Školska broj 10
„NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI KONKURS/OGLAS“
na radno mjesto pod rednim brojem _____

Neuredne, nepotpune i neblagovremeno pristigle prijave neće se uzeti u razmatranje.

Preduzeće nije obavezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.

Kandidati koji ne budu pozvani na pismeni/usmeni stručni ispit, odnosno intervju, tj. kandidati koji nisu izabrani, mogu preuzeti svoju dokumentaciju u sjedištu preduzeća, uz predočenje lične karte.

 

DIREKTOR             

Pašalić Emir, dipl.ing.građ.

 

Broj: 101-8164/22ŠS
Zenica, 06.06.2022. godine

Preuzmite tekst konkursa

Kategorije