PONOVLJENI JAVNI OGLAS za prijem 1 (jednog) radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme u JP „ViK“ d.o.o. Zenica, uz uslov probnog rada u trajanju od tri (3) mjeseca

Preuzmite tekst konkursa

 JAVNO PREDUZEĆE «VODOVOD I KANALIZACIJA» D.O.O.
                                      Z E N I C A

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu („Službene novine FBiH“, broj: 26/16 i 89/18) i člana 4. stav (1) Pravilnika o radu Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica, broj: 101-15765/19 od 22.11.2019. godine, postupajući u skladu sa Uredbom  o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine ZE-DO kantona“, broj: 8/19, 6/20 i 19/20), te u skladu sa Prethodnom saglasnosti Gradonačelnika Grada Zenica, broj: 02-45-8291/22 od 11.04.2022.godine,  a u vezi sa Javnim oglasom, broj: 101-5804/22ŠS od 14.04.2022. godine, koji je dana 16. i 17.04.2022. godine objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“, u kojem nije bilo dostavljenih prijava na radno mjesto pod nazivom: „II monter“, zbog čega direktor Javnog preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica, raspisuje: 

PONOVLJENI  JAVNI  OGLAS
za prijem 1 (jednog) radnika u radni odnos  na  neodređeno vrijeme u JP „ViK“ d.o.o. Zenica, uz uslov probnog rada u trajanju od tri (3) mjeseca

 

I

JP „ViK“ d.o.o. Zenica raspisuje Javni oglas za  prijem 1 (jednog) radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz uslov probnog rada u trajanju od 3 (tri) mjeseca, na sljedeće radno mjesto:

1. “II monter”, u Odjeljenju održavanja vodovoda….……………………….……….1 izvršilac;

II

Opisi poslova za radno mjesto iz člana 1. Javnog oglasa, glasi:

1.“II monter”: Obavlja srednje složene poslove na otklanjanju kvarova na vodovodnim instalacijama, rukovodi radovima i direktno izvodi radove na izgradnji srednje složenih novih vodovodnih linija i vodnih objekata te odgovara za kvalitet i kvantitet izvršenih radova (za grupu koju predvodi i kojom koordinira), obavlja poslove na zamjeni vodomjera i izradi novih vodovodnih priključaka, kontroliše ispravnost sredstava rada na radilištu, poštuje tehničko tehnološka uputstva za izvođenje radova, vodi računa o uređenju i zaštiti, kao i čistoći radilišta na kojem se izvode radovi, vodi računa da prilikom izvođenja radova ne dođe do oštećenja drugih instalacija (struja, telefon i dr.), a za koje je dobio situaciju sa ucrtanim instalacijama ili koje su obilježene na terenu, nadgleda i kontroliše primjenu mjera zaštite na radu i PPZ na radnom mjestu i radilištu kojim rukovodi, sarađuje i učestvuje u radu  komisija u koje je imenovan po posebnom rješenju, odaziva se na poziv pretpostavljenog rukovodioca i izvan radnog vremena u slučaju hitnih intervencija, obavlja i druge poslove po naređenju pretpostavljenih rukovodilaca.

Osnovna plaća radnog mjesta iznosi: 1.039,00KM.

III

Prijavljivanje na Javni oglas vrši se pisanom prijavom koja mora biti potpisana od strane kandidata.

Kandidati koji se prijavljuju  na Javni oglas treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove i to:

      a) opšti uslovi

 • da je državljanin BiH  i da ima prebivalište  u BiH;

 • da je stariji od 18 godina;

 • da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje  (dostavit će onaj kandidat koji bude izabran u roku od 15 dana od dana obavještenja o prijemu u radni odnos).

      b) posebni uslovi

 • završen VKV, V stepen stručne spreme, zvanje vodoinstalater ili druge mašinske struke,

 • da posjeduje vozačku dozvolu „B“ kategorije,

 • najmanje 2 godine radnog iskustva u struci i sličnim poslovima.

IV

Uz prijavu na Oglas,  kandidati  su  dužni dostaviti kako slijedi:

 • potpisanu prijavu na Oglas sa kraćom biografijom;

 • rodni list,

 • uvjerenje o državljanstvu;

 • potvrdu  o prebivalištu CIPS;

 • diplomu o završenom školovanju, kao dokaz o stečenom zvanju i stručnoj spremi;

 • uvjerenje/potvrdu o radnom iskustvu u struci i sličnim poslovima;

 • kopija vozačke dozvole „B“ kategorije.

V

Uz prijavu na Javni Oglas, kandidati su dužni dostaviti dokumente o ispunjavanju općih i posebnih uslova, original ili ovjerene fotokopije koje nisu starije od 6 mjeseci (osim rodnog lista) računajući do dana objave Javnog oglasa.

Kandidati uz prijavu, osim  potrebnih dokumenta, mogu dostaviti i druge dokumente koja mogu uticati na izbor kandidata, kao što je pripadnost jednoj od  niže navedenih kategorija, i to:

 • porodica bez prihoda ( dokaz: kućna lista sa potvrdama o nezaposlenosti izdatu od strane nadležnog  zavoda za zapošljavanje, kopiju zdravstvene knjižice za članove koji nisu prijavljeni kod navedenog zavoda,  potvrdu o redovnom školovanju);

 • porodica poginulih boraca odnosno porodice šehida  i RVI (dokaz: uvjerenje izdato od nadležnog ministarstva);

 • demobilisani branilac, u smislu Zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih  porodica (“Službene novine BiH”, broj: 54/19), dokaz: uvjerenje  izdato od nadležnog ministarstva i službe za zapošljavanje da se nalazi na listi nezaposlenih lica.

Kandidati koji dostave dokumenta kojim dokazuju pripadnost  jednoj od   kategorija iz ove tačke, imat će prednost u odnosu na istorangiranog kandidata.

Sa kandidatima koji budu ispunjavali formalno-pravne uslove (što dokazuju priloženom dokumentacijom), u skladu sa Procedurom o provođenju postupka prijema u radni odnos u JP “ViK” d.o.o. Zenica, broj: 101-11371/19MS od 08.08.2019. godine, Komisija  za izbor kandidata za prijem u radni odnos,  obavit će usmeni intervju.

Usmeni intervju  se obavlja na način da svaki član Komisije  postavlja po dva pitanja svakom kandidatu, koja će biti ista za sve kandidate. Kandidati će se ocjenjivati  ocjenom od 1 do 5, a rezultat će biti zbir bodova koji su dali svi članovi Komisije, podijeljen sa brojem članova Komisije.

Komisija će kandidate o terminu održavanja usmenog intervjua pismeno obavijestiti na adresu kandidata, kao i na e-mail adresu  ukoliko je ista navedena u prijavi, i to najmanje 5 (pet) dana prije održavanja  intervjua.

Nakon održanog  usmenog intevjua, Komisija u skladu sa postignutim ocjenama na  intervjuu, sastavlja izvještaj  o provedenom postupku i  utvrđuje listu uspješnih kandidata i iste dostavlja  direktoru Preduzeća.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon  broj: 032/ 209-337.

VI

Sa kandidatom koji bude primljen u radni odnos  na  radno mjesto za koje se prijavio, zaključit će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme, uz uslov probnog rada od  3 (tri) mjeseca.

U slučaju da kandidat ne zadovolji očekivanja poslodavca u toku trajanja probnog rada, prestat će mu  radni odnos sa istekom trajanja probnog rada, bez obaveze odrađivanja otkaznog roka.

U tom slučaju direktor Preduzeća, će donijeti odluku o prijemu u radni odnos sljedećeg kandidata sa liste uspješnih kandidata.

VII

Kandidati koji nisu izabrani na radno mjesto za koje je provedena procedura prijema, bit će pismeno obaviješteni, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana donošenja odluke o prijemu u radni odnos izabranog kandidata.

VIII

Javni oglas će biti objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“, na web stranici Grada Zenica i web stranici Javnog preduzeća “Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica, te će isti biti dostavljen JU Službi za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona, koja je dužna oglas objaviti isti dan na svojoj web stranici.

Javni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana  posljednje objave.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom, dostaviti u zatvorenoj koverti, preporučenom poštom  na adresu:

Javno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica, Ulica Školska broj 10
„NE OTVARAJ – PRIJAVA NA PONOVOLJENI JAVNI OGLAS“
na radno mjesto pod rednim brojem 1. i nazivom : „II monter“

Neuredne, nepotpune i neblagovremeno pristigle prijave neće se uzeti u razmatranje.

Preduzeće nije obavezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.

Kandidati koji ne budu pozvani na odnosno intervju, tj. kandidati koji nisu izabrani, mogu preuzeti svoju dokumentaciju u sjedištu preduzeća, uz predočenje lične karte.

  

DIREKTOR             

Pašalić Emir, dipl.ing.građ.

 

Broj: 101-8165/22ŠS
Zenica, 06.06.2022. godine

Preuzmite tekst konkursa

Kategorije