JAVNI OGLAS za prikupljanje ponuda za izdavanje u zakup poslovnog prostora u Zenici, ulici Begagića put br. 8

Preuzmite tekst javnog oglasa OBRAZAC: Prijava na Javni oglas OBRAZAC: Izjava o nepostojanju duga

JAVNO PREDUZEĆE “VODOVOD I KANALIZACIJA” D.O.O. ZENICA
                                       ZENICA

Na osnovu Odluke o raspisivanju Javnog oglasa za prikupljanje ponuda za izdavanje u zakup poslovnog prostora u Zenici, u ulici Begagića put br. 8, protokolisane pod brojem:101-800/24 ŠS od 26.01.2024. godine, direktor Javnog preduzeća “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Zenica raspisuje

J A V N I  O G L A S
za prikupljanje ponuda za izdavanje u zakup poslovnog prostora u Zenici,
ulici Begagića put br. 8

I  PREDMET JAVNOG OGLASA

 • Javno preduzeće “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Zenica raspisuje Javni oglas za izdavanje u zakup poslovnog prostora u Zenici u ulici Begagića put br. 8, koji je u vlasništvu ovog Preduzeća.

 • Poslovni prostor je površine 120,76 m2 i nalazi se u I poslovnoj/stambenoj zoni.

 • Početni iznos zakupnine po m2 je 9,00 KM (bez PDV-a).

 • Poslovni prostor se izdaje u zatečenom stanju, a uvid na licu mjesta je po zahtjevu.

II  POČETAK I ROKOVI ZAKUPA

 • Rok za zaključenje Ugovora je 8 (osam) dana od dana konačnosti Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

 • Poslovni prostor se izdaje na period od najmanje 1 (jedne) godine.

III  PRAVO UČEŠĆA

 • Pravo podnošenja pisane ponude odnosno prijave za učešće u Javnom oglasu imaju sva pravna lica registrovana u Bosni i Hercegovini, uključujući i obrtnike.

 • Jedno lice ima pravo podnijeti samo jednu prijavu/ponudu. Ukoliko lice, suprotno naprijed navedenom, podnese više od jedne prijave, Komisija će odbaciti sve ponude tog lica.

IV  ROKOVI I NAČIN DOSTAVE PONUDE

 • Javni oglas će biti otvoren do 10.02.2024. godine.

 • Krajnji rok za podnošenje prijava/ponuda je najkasnije do 10.02.2024. godine.

 • Ponude se podnose na protokol Preduzeća ili putem pošte u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava za Javni oglas za izdavanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Javnog preduzeća “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Zenica “ – NE OTVARAJ – OTVARA KOMISIJA.” Obrasci za Prijavu na Javni oglas mogu se preuzeti na info pultu preduzeća ili na web stranici Preduzeća vikze.ba.

V  PRIPREMA PONUDE

 • Prijava/ponuda obavezno mora da sadrži:

 1. Podatke o podnosiocu ponude:

  • za pravna lica: naziv, adresa i sjedište, ID broj i broj telefona;

  • za obrte: naziv obrta, ime i prezime obrtnika, ID broj, sjedište obrta, broj telefona;

 1. Iznos ponuđene zakupnine po metru kvadratnom, bez PDV-a;

 2. Naziv djelatnosti koja će se obavljati u poslovnom prostoru;

 3. Potpis podnosioca prijave/ovlaštenog lica;

 • Uz prijavu obavezno priložiti:

 1. Ovjerenu izjavu (svojeručno sačinjenu ili na obrascu koji se može preuzeti na info pultu Preduzeća i na web stranici www.vikze.ba) da podnosilac ponude nema duga prema Javnom preduzeću “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Zenica po bilo kojem osnovu (svi učesnici dostavljaju);

 2. Za pravna lica i obrte:

  • rješenje o upisu u sudski ili drugi registar / rješenje o registraciji djelatnosti (obrta) – kopija,

  • uvjerenje o poreznoj registraciji (ID broj) – kopija,

  • uvjerenje o upisu u jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza (PDV broj) – ako je  u PDV sistemu – kopija,

 • Svi podaci u prijavi moraju biti čitko popunjeni i bez ispravki.

 • Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

VI  PROCEDURA IZBORA NAJBOLJE PONUDE

 • Postupak javnog oglasa provest će Komisija koju imenuje direktor Preduzeća.

 • Otvaranje ponuda izvršit će Komisija dana 13.02.2024. godine u 12,00 sati u sali za sastanke.

 • Otvaranju ponuda mogu prisustvovati lica koja su dostavila ponude ili njihovi ovlašteni predstavnici.

 • Kriterij za izbor najpovoljnije ponude je najviši ponuđeni iznos zakupnine po metru kvadratnom.

 • U slučaju da dva ili više ponuđača ponude istu najvišu cijenu zakupnine, Komisija će pozvati ponuđače da u roku od 48h u zatvorenoj koverti dostave nove iznose zakupnine.

 • Javno preduzeće “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Zenica zadržava pravo mogućnosti neprihvatanja niti jedne ponude odnosno poništavanja Javnog oglasa.

 • Ponuđač čija ponuda bude izabrana, treba uplatiti zakupninu odmah po potpisivanju Ugovora.

 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača bit će dostavljena svim ponuđačima u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke.

VII DJELATNOSTI KOJE SE MOGU OBAVLJATI

 • Poslovni prostor se može koristiti za slijedeće djelatnosti: Predstavništvo, poslovna i slična udruženja, banke i osiguranja imovine i lice, turističke agencije, trgovine na veliko, zlatarske radnje, spoljna trgovina, advokatski i notarski uredi, PTT usluge, trgovina na malo, skladište, usluge reklame, agencija za pružanje intelektualnih usluga, projektovanje i druge tehničke usluge, upravne zgrade, privatne galerije, zdravstvene usluge, izdavačka i informativna djelatnost, zdravstvene usluge, apoteke, društvene organizacije, sportske organizacije, udruženje građana, humanitarne organizacije.

 • Prostor se može koristiti i u druge svrhe uz prethodnu saglasnost s vlasnikom prostora, što će se naknadno usaglasiti u ugovoru o zakupu.

VIII  OSTALE ODREDBE

 • Poslovni prostori mogu se obići i pregledati svakim radnim danom u periodu od 10:00 do 14:00 sati, uz prethodnu najavu.

 • Za sve dodatne informacije ili za obilazak poslovnih prostora, zainteresovana lica mogu se obratiti na broj 061/400-300 – Kubat Benjamin ili na broj 061/655-363 – Skender Refik.

DIREKTOR             

Pašalić Emir, dipl.ing.građ.

Zenica, 26.01.2024. godine
Broj: 101-800-1/24 ŠS

Preuzmite tekst javnog oglasa OBRAZAC: Prijava na Javni oglas OBRAZAC: Izjava o nepostojanju duga

Kategorije